Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

THE EFFECT OF WORKING CAPITAL MANAGEMENT ON FIRM PROFITABILITY AND OPERATING EFFECTIVENESS

Yıl 2022, Cilt , Sayı 23, 167 - 184, 28.04.2022
https://doi.org/10.29029/busbed.1074660

Öz

Since the 1990s, many types of research done by different researchers on both international and local scales have shown how effective working capital management is for enterprises. In these researches done from the past up to the present, the relationship between operation profitability or firm value and working capital management has been studied. In this study, which aims to evaluate the effect of working capital management on operational profitability and operating effectiveness, quarterly data belonging to the period 2011Q1-2018Q2 of firms operate in the BIST informatics sector. Regression models have been set in the study, representing operational profitability and operating effectiveness. Model-1 focuses on return on equity while Model-2 focuses on operating effectiveness. According to findings provided from the panel data analysis of the regression models set, the equity profitability in the BIST informatics sector is affected by the working asset turnover rate. In contrast, the operating effectiveness is affected by both the current ratio and working asset turnover rate statistically at a significant level. However, both models have not found meaningful relationships between stock dependency rate and dependent variables.

Kaynakça

 • Acar, M. (2003). Tarımsal İşletmelerde Finansal Performans Analizi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi(20), 21-37.
 • Akbulut, R. (2011). İMKB’de İmalat Sektöründeki İşletmelerde İşletme Sermayesi Yönetiminin Karlılık Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 40(2), 195-206.
 • Aktan, B., & Bodur, B. (2006). Oranlar Aracılığı ile Finansal Durmunuzu Nasıl Çözümlersiniz? Küçük İşletmeler İçin Bir Rehber. Journal of Yasar University, 1(1), 49-67.
 • Atmaca, M. (2016). Finansal Oranlar Aracılığıyla Çalışma Sermayesi Bileşenlerinin Karlılığa Etkisi: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Kimya, Plastik ve Kauçuk Şirketlerinde Bir Araştırma. Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(28), 633-649.
 • Aydoğuş, B., Vurur, N. S. (2017). Çalışma Sermayesi Yönetiminin Firma Kârlılığı Üzerine Etkisi: 2003-2012 Borsa İstanbul Uygulaması. International Conference on "Scientific Cooperation for the Future in Economics ve Administrative Sciences", 196-203.
 • Baltagi, B. H. (2005). Econometrics Analysis of Panel Data. John Wiley & Sons Ltd.
 • Banos-Caballero, S., Garcia-Teruel, P. J., Martinez-Solana, P. (2014). Working Capital Management, Corporate Performance, and Financial Constraints. Journal of Business Research, 67, 332-338.
 • Berk, N. (2015). Finansal Yönetim. Türkmen Kitabevi.
 • Deloof, M. (2003). Does Working Capital Management Affect Profitability of Belgian Firms? Journal of Business Finance And Accounting, 30(3), 573-587.
 • Demireli, E., Başçı, E. S., Karaca, S. S. (2014). İşletme Sermayesi ve Performans Göstergeleri Arasındaki İlişkiler: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama. Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 5(1), 79-98.
 • Doğan, M., & Elitaş, B. L. (2014). Çalışma Sermayesi Gereksiniminin Belirleyicileri: Borsa İstanbul Gıda Sektörü Üzerine Bir İnceleme. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 16(2), 1-14.
 • Erataş, F., & Başçı Nur, H. (2013). Dış Borç ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: "Yükselen Piyasa Ekonomileri" Örneği. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 35(2), 207-230.
 • Erdaş, M. L. (2015). Firma Karlılığı Üzerinde Çalışma Sermayesi Yönetiminin ve Makroekonomik Faktörlerin Etkisi: Borsa İstanbul Endeksi Turizm Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmalar Üzerine Bir Uygulama. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(41), 1220-1229.
 • Erdinç, S. B. (2008). Konaklama İşletmelerinde Çalışma Sermayesi Yönetiminin İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 10(2), 223-236.
 • Gazel, S. (2016). Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme ilişkisi: 1990-2014 Yılları Zordaki Onlu Ülkeler Uygulaması. Business and Economics Research Journal, 7(3), 39-52.
 • Gill, A., Biger, N., Mathur, N. (2010). The Relationship Between Working Capital Management And Profitability: Evidence From The United States. Business and Economics Journal, 10(1), 1-9.
 • Göçer, İ., Mercan, M., & Hotunluoğlu, H. (2012). Seçilmiş OECD Ülkelerinde Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliği: Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Çoklu Yapısal Kırılmalı Panel Veri Analizi. Maliye Dergisi(163), 449-467.
 • Güner, M. F., & Memiş, M. Ü. (2007). Kurumsal Performans Değerlendirme Yöntemlerinin Gelişim Süreci: 1850' lerden 2000' lere Bir İnceleme. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 299-310.
 • Işık, N., & Acar, M. (2006). İmalat Sanayi ve Tekstil Sektörü İçin Cobbdouglas, Ces ve Translog Üretim Fonksiyonlarının Tahmini. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 6(11), 91-109.
 • Kapetanios, G., Pesaran, M. H., & Yamagata, T. (2011). Panels With Nonstationary Multifactor Error Structures. Journal of Econometrics, 160(2), 326-348.
 • Kaplan, F., & Aktaş, A. R. (2016). Petrol Bağımlısı Ülkelerde Reel Petrol Fiyatlarının Reel Döviz Kuruna Etkisi. Business and Economics Research Journal, 7(2), 103-113.
 • Karabıyık, C., & Dilber, İ. (2016). Gelir Eşitsizliği ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları İlişkisi: Panel Veri Analizi. Journal of Yasar University, 11(44), 316-325.
 • Khan, G. A., Ghazi, I. U. (2013). Working Capital Management and Firm Performance in Karachi Stock Exchange (KSE). Management and Administrative Sciences Review, 1(1), 1-13.
 • Konak, F., Güner, E. N. (2016). The Impact of Working Capital Management on Firm Performance: An Empirical Evidence From the BIST SME Industrial Index. International Journal of Trade, Economics and Finance, 7(2), 38-43.
 • Kutlar, A. (2007). Ekonometriye Giriş. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Küçükaksoy, İ., & Akalın, G. (2017). Fisher Hipotezinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi: OECD Ülkeleri Uygulaması. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 35(1), 19-40.
 • Lamptey, L. L., Frimpong, K., Morrison, A. B. (2017). Empirical Study on the Influence of Working Capital Management on Performance of SMEs in a Developing Economy. British Journal of Economics, Management & Trade, 17(4), 1-10.
 • Lazaridis, I., Tryfonidis, D. (2006). The Relationship Between Working Capital Management and Profitability of Listed Companies in the Athens Stock Exchange. Journal of Financial Management and Analysis, 19(1), 26-35.
 • Lyroudi, K., McCarty D. (1993). An Empirical Investigation of the Cash Conversion Cycle of Small Business Firms. Journal of Small Business Finance, 2(2), 139-161.
 • Meder Çakır, H., & Küçükkaplan, İ. (2012). İşletme Sermayesi Unsurlarının Firma Değeri ve Karlılığı Üzerindeki Etkisinin İMKB’de İşlem Gören Üretim Firmalarında 2000-2009 Dönemi İçin Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi(53), 69-86.
 • Okka, O. (2006). Finansal Yönetime Giriş (2 b.). Nobel Yayınevi.
 • Okka, O. (2010). İşletme Finansmanı (4 b.). Nobel Yayınevi.
 • Öz, Y., Güngör, B. (2007). Çalışma Sermayesi Yönetiminin Firma Kârlılığı Üzerine Etkisi: İmalat Sektörüne Yönelik Panel Veri Analizi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 319-332.
 • Pesaran, M. H. (2006). Estimation and Inference in Large Heterogeneous Panels with a Multifactor Error Structure. Econometrica, 74(4), 967-1012.
 • Polat, M., & Yaşar, F. (2017). Menkul Kıymet Borsası ile Reel Sektör İlişkisi: Güncel Bir Yaklaşımla Panel Veri Analizi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 29-45.
 • Poyraz, E. (2012). İşletme Sermayesi Finanslama Stratejilerinin Karlılık Oranları Üzerindeki Etkisi (Akbank T.A.Ş. Uygulaması). Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(1), 47-56.
 • Samiloglu, F., Demirgunes, K. (2008). The Effect of Working Capital Management on Firm Profitability: Evidence From Turkey. The International Journal of Applied Economics and Finance, 2(1), 44-50.
 • Shah, S. M. A., Sana, A. (2006). Impact of Working Capital Management on the Pofitability of Oil and Gas Sector of Pakistan. European Journal of Scientific Research, 15(3), 301-307.
 • Sharma, A. K., Kumar, S. (2011). Effect of Working Capital Management on Firm Profitability: Empirical Evidence from India. Global Business Review, 12(1), 159-173.
 • Shin, H.-H., Soenen, L. (1998). Efficiency of Working Capital Management and Corporate Profitability. Financial Practice and Education, 8(2), 37-45.
 • Toraman, C., Sönmez, A. R. (2015). Çalışma Sermayesi ve Karlılık Arasındaki İlişki: Perakende Ticaret Sektörü Üzerine Bir Uygulama. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1), 15-24.
 • Uçar, N. (2013). Doğrusal Olmayan Panel Veri Modellerinde Eşbütünleşme Testleri. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Vural, G., Sökmen, A. G., Çetenak, E. H. (2012). Affects of Working Capital Management on Firm’s Performance: Evidence From Turkey. International Journal of Economics and Financial Issues, 2(4), 488-495.
 • Yakubu, I. N., Alhassan, M. M., Fuseini, A. (2017). The Impact of Working Capital Management on Corporate Performance: Evidence From Listed Non-Financial Firms in Ghana. European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research, 5(3), 68-75.
 • Yıldız, B., Akkoç, S. (2016). Çalışma Sermayesi ve Karlılık İlişkisinin Keşifsel Bir Araçla (ANFIS) İncelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 11(1), 285-308.
 • Yücel, T., & Kurt, G. (2002). Nakit Dönüş Süresi, Nakit Yönetimi ve Karlılık: İMKB Şirketleri Üzerinde Ampirik Bir Çalışma. İMKB Dergisi, 6(22), 1-15.

ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİNİN İŞLETME KARLILIĞI VE FAALİYET ETKİNLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Yıl 2022, Cilt , Sayı 23, 167 - 184, 28.04.2022
https://doi.org/10.29029/busbed.1074660

Öz

1990’lı yıllardan itibaren uluslararası ve yerel düzeyde farklı zamanlarda farklı araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen birçok araştırma, çalışma sermayesi yönetiminin işletmeler açısından ne denli önem taşıdığını göstermektedir. Geçmişten günümüze yapılan bu araştırmalarda daha çok işletme kârlılığı ya da firma değeri ile çalışma sermayesi yönetimi arasındaki ilişkisi araştırılmıştır. Çalışma sermayesi yönetiminin işletme kârlılığı ve faaliyet etkinliği üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla gerçekleştirilen bu çalışmada, BIST bilişim sektöründe faaliyet gösteren firmaların 2011Q1-2018Q2 dönemine ait çeyreklik verileri kullanılmıştır. Çalışmada işletme kârlılığını ve faaliyetlerdeki etkinliği temsil eden birer regresyon modeli oluşturulmuştur. Bu modellerden Model-1 işletmenin öz kaynak kârlılığına, Model-2 ise faaliyetlerdeki etkinliğe odaklanmıştır. Oluşturulan regresyon modellerinin panel veri analizinden elde edilen bulgulara göre; BIST bilişim sektöründe öz kaynak kârlılığının sadece dönen varlık devir hızından, faaliyetlerdeki etkinliğin ise hem cari oran hem de dönen varlık devir hızından istatistiki olarak anlamlı düzeyde etkilendiği tespit edilmiştir. Ancak, stok bağımlılık oranı ile bağımlı değişkenler arasında her iki modelde de anlamlı ilişkilere ulaşılamamıştır.

Kaynakça

 • Acar, M. (2003). Tarımsal İşletmelerde Finansal Performans Analizi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi(20), 21-37.
 • Akbulut, R. (2011). İMKB’de İmalat Sektöründeki İşletmelerde İşletme Sermayesi Yönetiminin Karlılık Üzerindeki Etkisini Ölçmeye Yönelik Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 40(2), 195-206.
 • Aktan, B., & Bodur, B. (2006). Oranlar Aracılığı ile Finansal Durmunuzu Nasıl Çözümlersiniz? Küçük İşletmeler İçin Bir Rehber. Journal of Yasar University, 1(1), 49-67.
 • Atmaca, M. (2016). Finansal Oranlar Aracılığıyla Çalışma Sermayesi Bileşenlerinin Karlılığa Etkisi: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Kimya, Plastik ve Kauçuk Şirketlerinde Bir Araştırma. Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(28), 633-649.
 • Aydoğuş, B., Vurur, N. S. (2017). Çalışma Sermayesi Yönetiminin Firma Kârlılığı Üzerine Etkisi: 2003-2012 Borsa İstanbul Uygulaması. International Conference on "Scientific Cooperation for the Future in Economics ve Administrative Sciences", 196-203.
 • Baltagi, B. H. (2005). Econometrics Analysis of Panel Data. John Wiley & Sons Ltd.
 • Banos-Caballero, S., Garcia-Teruel, P. J., Martinez-Solana, P. (2014). Working Capital Management, Corporate Performance, and Financial Constraints. Journal of Business Research, 67, 332-338.
 • Berk, N. (2015). Finansal Yönetim. Türkmen Kitabevi.
 • Deloof, M. (2003). Does Working Capital Management Affect Profitability of Belgian Firms? Journal of Business Finance And Accounting, 30(3), 573-587.
 • Demireli, E., Başçı, E. S., Karaca, S. S. (2014). İşletme Sermayesi ve Performans Göstergeleri Arasındaki İlişkiler: Borsa İstanbul Üzerine Bir Uygulama. Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 5(1), 79-98.
 • Doğan, M., & Elitaş, B. L. (2014). Çalışma Sermayesi Gereksiniminin Belirleyicileri: Borsa İstanbul Gıda Sektörü Üzerine Bir İnceleme. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 16(2), 1-14.
 • Erataş, F., & Başçı Nur, H. (2013). Dış Borç ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: "Yükselen Piyasa Ekonomileri" Örneği. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 35(2), 207-230.
 • Erdaş, M. L. (2015). Firma Karlılığı Üzerinde Çalışma Sermayesi Yönetiminin ve Makroekonomik Faktörlerin Etkisi: Borsa İstanbul Endeksi Turizm Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmalar Üzerine Bir Uygulama. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(41), 1220-1229.
 • Erdinç, S. B. (2008). Konaklama İşletmelerinde Çalışma Sermayesi Yönetiminin İncelenmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 10(2), 223-236.
 • Gazel, S. (2016). Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme ilişkisi: 1990-2014 Yılları Zordaki Onlu Ülkeler Uygulaması. Business and Economics Research Journal, 7(3), 39-52.
 • Gill, A., Biger, N., Mathur, N. (2010). The Relationship Between Working Capital Management And Profitability: Evidence From The United States. Business and Economics Journal, 10(1), 1-9.
 • Göçer, İ., Mercan, M., & Hotunluoğlu, H. (2012). Seçilmiş OECD Ülkelerinde Cari İşlemler Açığının Sürdürülebilirliği: Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Çoklu Yapısal Kırılmalı Panel Veri Analizi. Maliye Dergisi(163), 449-467.
 • Güner, M. F., & Memiş, M. Ü. (2007). Kurumsal Performans Değerlendirme Yöntemlerinin Gelişim Süreci: 1850' lerden 2000' lere Bir İnceleme. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 299-310.
 • Işık, N., & Acar, M. (2006). İmalat Sanayi ve Tekstil Sektörü İçin Cobbdouglas, Ces ve Translog Üretim Fonksiyonlarının Tahmini. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 6(11), 91-109.
 • Kapetanios, G., Pesaran, M. H., & Yamagata, T. (2011). Panels With Nonstationary Multifactor Error Structures. Journal of Econometrics, 160(2), 326-348.
 • Kaplan, F., & Aktaş, A. R. (2016). Petrol Bağımlısı Ülkelerde Reel Petrol Fiyatlarının Reel Döviz Kuruna Etkisi. Business and Economics Research Journal, 7(2), 103-113.
 • Karabıyık, C., & Dilber, İ. (2016). Gelir Eşitsizliği ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları İlişkisi: Panel Veri Analizi. Journal of Yasar University, 11(44), 316-325.
 • Khan, G. A., Ghazi, I. U. (2013). Working Capital Management and Firm Performance in Karachi Stock Exchange (KSE). Management and Administrative Sciences Review, 1(1), 1-13.
 • Konak, F., Güner, E. N. (2016). The Impact of Working Capital Management on Firm Performance: An Empirical Evidence From the BIST SME Industrial Index. International Journal of Trade, Economics and Finance, 7(2), 38-43.
 • Kutlar, A. (2007). Ekonometriye Giriş. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Küçükaksoy, İ., & Akalın, G. (2017). Fisher Hipotezinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi: OECD Ülkeleri Uygulaması. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 35(1), 19-40.
 • Lamptey, L. L., Frimpong, K., Morrison, A. B. (2017). Empirical Study on the Influence of Working Capital Management on Performance of SMEs in a Developing Economy. British Journal of Economics, Management & Trade, 17(4), 1-10.
 • Lazaridis, I., Tryfonidis, D. (2006). The Relationship Between Working Capital Management and Profitability of Listed Companies in the Athens Stock Exchange. Journal of Financial Management and Analysis, 19(1), 26-35.
 • Lyroudi, K., McCarty D. (1993). An Empirical Investigation of the Cash Conversion Cycle of Small Business Firms. Journal of Small Business Finance, 2(2), 139-161.
 • Meder Çakır, H., & Küçükkaplan, İ. (2012). İşletme Sermayesi Unsurlarının Firma Değeri ve Karlılığı Üzerindeki Etkisinin İMKB’de İşlem Gören Üretim Firmalarında 2000-2009 Dönemi İçin Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi(53), 69-86.
 • Okka, O. (2006). Finansal Yönetime Giriş (2 b.). Nobel Yayınevi.
 • Okka, O. (2010). İşletme Finansmanı (4 b.). Nobel Yayınevi.
 • Öz, Y., Güngör, B. (2007). Çalışma Sermayesi Yönetiminin Firma Kârlılığı Üzerine Etkisi: İmalat Sektörüne Yönelik Panel Veri Analizi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 319-332.
 • Pesaran, M. H. (2006). Estimation and Inference in Large Heterogeneous Panels with a Multifactor Error Structure. Econometrica, 74(4), 967-1012.
 • Polat, M., & Yaşar, F. (2017). Menkul Kıymet Borsası ile Reel Sektör İlişkisi: Güncel Bir Yaklaşımla Panel Veri Analizi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 7(2), 29-45.
 • Poyraz, E. (2012). İşletme Sermayesi Finanslama Stratejilerinin Karlılık Oranları Üzerindeki Etkisi (Akbank T.A.Ş. Uygulaması). Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 27(1), 47-56.
 • Samiloglu, F., Demirgunes, K. (2008). The Effect of Working Capital Management on Firm Profitability: Evidence From Turkey. The International Journal of Applied Economics and Finance, 2(1), 44-50.
 • Shah, S. M. A., Sana, A. (2006). Impact of Working Capital Management on the Pofitability of Oil and Gas Sector of Pakistan. European Journal of Scientific Research, 15(3), 301-307.
 • Sharma, A. K., Kumar, S. (2011). Effect of Working Capital Management on Firm Profitability: Empirical Evidence from India. Global Business Review, 12(1), 159-173.
 • Shin, H.-H., Soenen, L. (1998). Efficiency of Working Capital Management and Corporate Profitability. Financial Practice and Education, 8(2), 37-45.
 • Toraman, C., Sönmez, A. R. (2015). Çalışma Sermayesi ve Karlılık Arasındaki İlişki: Perakende Ticaret Sektörü Üzerine Bir Uygulama. Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1), 15-24.
 • Uçar, N. (2013). Doğrusal Olmayan Panel Veri Modellerinde Eşbütünleşme Testleri. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
 • Vural, G., Sökmen, A. G., Çetenak, E. H. (2012). Affects of Working Capital Management on Firm’s Performance: Evidence From Turkey. International Journal of Economics and Financial Issues, 2(4), 488-495.
 • Yakubu, I. N., Alhassan, M. M., Fuseini, A. (2017). The Impact of Working Capital Management on Corporate Performance: Evidence From Listed Non-Financial Firms in Ghana. European Journal of Accounting, Auditing and Finance Research, 5(3), 68-75.
 • Yıldız, B., Akkoç, S. (2016). Çalışma Sermayesi ve Karlılık İlişkisinin Keşifsel Bir Araçla (ANFIS) İncelenmesi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 11(1), 285-308.
 • Yücel, T., & Kurt, G. (2002). Nakit Dönüş Süresi, Nakit Yönetimi ve Karlılık: İMKB Şirketleri Üzerinde Ampirik Bir Çalışma. İMKB Dergisi, 6(22), 1-15.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Müslüm POLAT
BINGOL UNIVERSITY
0000-0003-1198-4693
Türkiye


Enes YILDIZ (Sorumlu Yazar)
BINGOL UNIVERSITY
0000-0002-1692-8992
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt , Sayı 23

Kaynak Göster

APA Polat, M. & Yıldız, E. (2022). ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİNİN İŞLETME KARLILIĞI VE FAALİYET ETKİNLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (23) , 167-184 . DOI: 10.29029/busbed.1074660