Year 2017, Volume 7 , Issue 14, Pages 331 - 342 2017-11-04

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ KİŞİLİK TİPLERİ
Vocational Personality Types of University Students

Abdullah ATLİ [1] , Mehmet KAYA [2]


Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin mesleki kişilik tiplerinin cinsiyet ve öğrenim gördükleri fakültelere göre düzey ve sıralamalarını belirlemektir. Bu araştırmanın çalışma grubunu 2016-2017 eğitim-öğretim yılında İnönü Üniversitesinde dört yıllık ve üzeri fakültelerde öğrenimlerine devam eden 104’ü  (%41,4)  erkek;  147’si  (%58,6)  kız toplam 251 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmanın çalışma grubunu belirlemek için tabakalı amaçsal örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırma kapsamında veri toplamak amacıyla “Mesleki Kişilik Tipleri Envanteri” kullanılmıştır. Elde edilen veriler fakülte ve cinsiyet değişkeni açısından mesleki kişilik tipleri envanterinin her bir alt boyutu için aritmetik ortalama belirlenmiştir. Öğrencilerin meslek kişilik tipleri grafikler halinde sunulmuştur.  Araştırma sonucunda kız öğrencilerin ilk üç mesleki kişilik tipleri sosyal, sanatçı ve geleneksel olarak sıralanmaktadır. Üniversite öğrencilerinin mesleki kişilik tipleri sıralamaları fakülteler açısından incelendiğinde bütün fakülteler için ilk sırada gelen mesleki kişilik tipi sosyal kişilik tipidir. 

The aim of this study is to determine levels and sortings of vocational personality types of universtity studensts regarding their sex and faculties. The working group of this study consists of 251 university students (104 male (%41,4) and 147 female (%58,6)) who were studying at four and upper year  faculties during 2016-2017 education period. Stratified sampling was used to determine the working group of the study. “Vocational Personality Types Inventory” was used for data collection. Datas collected were determined as arithmetic mean for each subdimension of vocational personality types inventory regarding faculty and sex variables. Then vocational personality types of students were presented in graphics. As a result of the study, first three of occupational personality types of girls were sorted as social, artist and traditional. Investigating the sorting of occupational personality types of students with regard to faculties, the first occupational personality type was social for all faculties.

 • Aydın, A. (1996). Empatik becerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Ayık, Y. Z., Özdemir, A., & Yavuz, U. (2007). Lise türü ve mezuniyet başarısının kazanılan fakülte ile ilişkisinin veri madenciliği tekniği ile analizi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 10(2), 441-454.
 • Bahar, H.H. (2002). Eğitim fakültesi, tıp fakültesi ve iktisadi ve idari bilimler fakültesi öğrencilerinin bazı sosyo-ekonomik özellikleri ile fakülte tercihleri arasındaki ilişki Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(1), 125-144.
 • Brown, D. (2003). Career Information, Career Counseling and Career Development. ABD: Pearson Education, Inc.
 • Brown, D., & Brooks, L. (1996). Career choice and development (3. Ed.). San Francisco: Jossey-Bass.
 • Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: İstatistik, araştırma deseni, SPSS uygulamaları ve yorum (Genişletilmiş 19. Baskı). Ankara: Pegem.
 • Cowan, G., & Khatchadourian, D. (2003). Empathy, ways of knowing, and interdependence as mediators of gender differences in attitudes toward hate speech and freedom of speech, Psychology of Women Quarterly, 27 (4), 300-308.
 • Creswell, J.W. (2014). Research Design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (Fourth Edition). USA: SAGE Publication, Inc.
 • Duru, E. (2002). Öğretmen adaylarında empati-yardım etme eğilimi ilişkisi ve yardım etme eğiliminin bazı psikososyal değişkenler açısından incelenmesi (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Erden, M. (1995). Öğretmen adaylarının öğretmenlik derslerine yönelik tutumları. Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 99-104.
 • Foley, P. F., Kelly, M. E., & Hartman, B. W. (2006). Career indecision. In J.H. Greenhause & G.A. Callanan (Eds.), Encyclopedia of career development (109-115). London: Sage Publications.
 • Frady, W. P.(2005). A Study of High School Student’s Career Interest Inventories and Their Relationships To Students Completion of Occupational Programs. Unpublished Doctoral Dissertation, Clemson Universty, USA.
 • Gini, G., Albiero, P., Benelli, B., & Altoe, G. ( 2007). Does empathy predict adolescents’ bullying and defending behavior? Aggressive Behavior, 33, 467-476.
 • Gottfredson, G. D., & Holland, J. L. (1989). Dictionary of Holland occupational codes (2nd ed.). Odessa, FL: Psychological Assessment Resources, Inc.
 • Gottfredson, G.D. (1999). John L. Holland’s Contributions to Vocational Psychology: A Review and Evaluation. Journal of Vocational Behavior, 55, 15–40.
 • Gottfredson, L. (1980). Construct validity of Holland's occupational typology in terms of prestige, census, Department of Labor, and other classification systems. Journal of Applied Psychology. 651. 697-714.
 • Hogan, R., & Blake, R. (1999). John Holland’s Vocational Typology and Personality Theory. Journal of Vocational Behavior 55, 41-56.
 • Holland, J. L. (1992). Making Vocational Choices: A Theory of Vocational Personalities and Work Environments (2 ed.). Odessa, FL: Psychological Assessment Resources, Inc.
 • Johnson, B. L. (1970). An Investigation of occupational values held by a group of rural Northern Mexico senior high school students (Unpublished Doctoral Dissertation). The Universty of New Mexico, New Mexico.
 • Kepçeoğlu, M. (2001).Psikolojik Danışma ve Rehberlik. Ankara: Alkım Yayınları.
 • Kuzgun, Y. (2000). Meslek danışmanlığı kuram ve uygulamalar. Ankara Nobel Yayın Dağıtım.
 • Meikle, H. (2008). The role of occupational values and support in career choice: An emphasis on women in science (Unpublished Doctoral Dissertation). University of South Florida, Florida.
 • Reardon, R.C.,& Lenz, J.G. (1999). Holland’s Theory and Career Assessment. Journal of Vocational Behavior 55, 102–113.
 • Reeves, D. L., & Karlitz, G. (2005). Career ideas for teen education and training. New York: Bright Futures Press.
 • Sharf, R. S. (2006). Applying Career Develpment Theory To Counseling. USA: Thomson Brooks/Cole.
 • Spokane, A. R. & Cruza-Guet, M. C. (2005). Holland’s Theory of Vocational Personalities in Work Enviroments. In S. D. Brown & R.W. Lent (Eds.), Career Development and Counseling (24-41), New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
 • Taber, B.J., Hatung,P. J., Briddick, H., Briddick,W.C., & Rehfuss, M. C. (2011). Career style interview: A contextualized approach to career counseling. The Career Development Quarterly, 59, 274-287.
 • Valentine, S., Godkin, L., Fleischman, G. M., Kidwell, R. E., & Page, K. (2011). Corporate ethical values and altruism: The mediating role of career satisfaction. Journal of Business Ethics, 101 (4) ,509–523.
 • Yeşilyaprak, B. (2012). Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığında paradigma değişimi ve Türkiye açısından sonuçlar: Geçmişten geleceğe yönelik bir değerlendirme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12 (1), 97-118.
 • Zunker, V. G. (2006). Career Counseling A Holistic Approach. ABD: Brooks/cole product.
Subjects Social, Psychology
Journal Section Articles
Authors

Author: Abdullah ATLİ
Institution: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ

Author: Mehmet KAYA
Institution: BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : November 4, 2017

Bibtex @ { busbed322778, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingol University}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {331 - 342}, doi = {10.29029/busbed.322778}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ KİŞİLİK TİPLERİ}, key = {cite}, author = {Atli̇, Abdullah and Kaya, Mehmet} }
APA Atli̇, A , Kaya, M . (2017). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ KİŞİLİK TİPLERİ . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 7 (14) , 331-342 . DOI: 10.29029/busbed.322778
MLA Atli̇, A , Kaya, M . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ KİŞİLİK TİPLERİ" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2017 ): 331-342 <http://busbed.bingol.edu.tr/en/pub/issue/31818/322778>
Chicago Atli̇, A , Kaya, M . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ KİŞİLİK TİPLERİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2017 ): 331-342
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ KİŞİLİK TİPLERİ AU - Abdullah Atli̇ , Mehmet Kaya Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29029/busbed.322778 DO - 10.29029/busbed.322778 T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 331 EP - 342 VL - 7 IS - 14 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - doi: 10.29029/busbed.322778 UR - https://doi.org/10.29029/busbed.322778 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ KİŞİLİK TİPLERİ %A Abdullah Atli̇ , Mehmet Kaya %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ KİŞİLİK TİPLERİ %D 2017 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 7 %N 14 %R doi: 10.29029/busbed.322778 %U 10.29029/busbed.322778
ISNAD Atli̇, Abdullah , Kaya, Mehmet . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ KİŞİLİK TİPLERİ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / 14 (November 2017): 331-342 . https://doi.org/10.29029/busbed.322778
AMA Atli̇ A , Kaya M . ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ KİŞİLİK TİPLERİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 7(14): 331-342.
Vancouver Atli̇ A , Kaya M . ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ KİŞİLİK TİPLERİ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 7(14): 331-342.
IEEE A. Atli̇ and M. Kaya , "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN MESLEKİ KİŞİLİK TİPLERİ", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 7, no. 14, pp. 331-342, Nov. 2017, doi:10.29029/busbed.322778