Year 2017, Volume 7 , Issue -, Pages 127 - 142 2017-12-22

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİNİN İŞLETMELER İÇİN ÖNEMİ: VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA
TOTAL QUALITY MANAGEMENT AND IMPORTANCE OF TECHNOLOGY FOR BUSINESS ORGANISATIONS

Mehmet GÜVEN [1] , Mehmet Emin YAŞAR [2]


Günümüzde teknolojide meydana gelen değişimlere bağlı, olarak işletmelerin toplam kalite ve bilgi teknolojilerine daha çok önem vermelerini sağlamıştır. Küreselleşmeden dolayı işletmelerin teknolojideki gelişmelerden, haberdar olması ve bu teknolojideki değişimleri kendi işletmelerinde kullanmalarıdır. Böylece İşletmelerin pazar alanlarını büyütmeleri ve ayakta kalabilmeleri için teknolojideki gelişmeleri takip etmeleri gerekir. Bundan dolayı işletmeler için teknolojinin ve kalitenin önemi günden güne artmaktadır. Buna bağlı olarak toplam kalite yönetimi ve teknolojinin işletmeler için önemi araştırılmıştır. Araştırma Van Organize Sanayi Bölgesinde Üretim yapan işletmelerin yöneticileriyle anket yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Betimsel tarama modelinin benimsendiği 75 yöneticiden elde edilen veriler analiz edilmiştir. Verilerin analizinde; ortalama, standart sapma ki-kare ve U testlerinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre toplam kalite yönetimi ve bilgi teknolojilerinin kullanımının işletmeye etki edeceği kişisel faktörlerden yaş, cinsiyet, çalışılan pozisyon ve görev süresine göre değişmezken eğitim seviyesine göre farklılık ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan kalite uygulamalarında teknolojinin kullanımının işletme verimliliğine etki edeceği görüşü işletmelere ilişkin faktörlerden Pazar, TKY felsefesinin varlığı, faaliyet alanı, hukuki yapı, TKY uygulama düzeyi, ISO türü ve TKY’nin uygulanma süresine göre değişmezken çalışan sayısı ve yıllık ciro miktarına göre farklılık göstermektedir.

Currently, the changes in technology led the business organisations to give more importance on total quality and information technologies. Owing to the globalisation, business organisations should be informed of technological advancement and they should use these advancement on their business. Thus, business organisations should follow the technological advancement in order to extend their market place and survive. This increase the importance of technology and quality for the business organisations. Therefore, total quality management and importance of technology for business organisations were analyzed. The analyze were performed by survey method with the managers of business organisations active in Van Organized Industry Zone. Datas obtained from 75 managers were analyzed with descripte survey model. Mean, standard deviation, x-square and U tests were used in order to analyze the datas. According to the results; the effect of total quality management and usage of information technologies did not change with personal factors such as age, gender, position held and incumbency. However, there were changes in respect to educational level. On the other hand; opinion about the effect of using technologies on total quality applications did not change with factors associated with business organisations such as market, existence of TQM philosophy, field of activity, legal structure, kind of ISO and application duration of TQM.Yet, this opinion shows differences in respect to the amount of employee and annual turnover amount.

 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., Demirel, F.(2009), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Pegem Akademi, Ankara.
 • Çiftçi, Hakkı.(2004). “ Türkiye Bilim Ve Teknoloji Stratejisi”, Çukurova Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat Bölümü,59-62.
 • Daugherty,Patricia J., Richey,R. Glenn, Genchev,Stefan E., Chen Haozhe. (2004).“Reverse Logistics: Superior Performance Through Focused Resource Commitments To İnformation Technology”,Transportation Research Part,Ss.81.
 • Girgin, Göksel Kemal.(2013). “Kalite Yönetim Sistemleri Ve Tüketicinin Korunması Duyarlılığı: İstanbul’daki 5yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Uygulama”, Sosyal Bilimler Dergisi, Balıkesir, Ss.262.
 • Güler, Mehmet Emre. Gürler, İbrahim.(2011). “İşletmelerde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı Sonucu Elde Edilen Fayda Ve Verimlilik Arasındaki İlişki”, Ekonomik Yorumlar Dergisi, Sayı:553,Mart.
 • Güleş, Hasan Kürşat.(2000). “Bilişim Sistemlerinin Toplam Kalite Yönetimindeki Yeri Ve Önemi”, D.E.Ü İ.İ.B.F. Dergisi, Sayı:1,Ss.103-104.
 • Halis, Muhsin.(2013), Toplam Kalite Yönetimi Ve Iso 9000 Kalite Yönetim Sistemleri, Seçkin Yayınları,2.Baskı, Ankara.
 • İncesu, Emrullah Ve Yorulmaz, Mehmet.(2011). “Sağlık Hizmetlerinde Kalite Kavramı Ve Toplam Kalite Yönetimi” Ss.2-3.
 • Karcıoğlu, Reşat Ve Biçer, Enis Baha.(2013). “Toplam Kalite Yönetiminin İşletme Maliyetleri Üzerine Etkisi: Kalite Belgesi Öncesi Ve Sonrası Dönem Karşılaştırması, Muhasebe Ve Denetime Bakış, Ss.2-3.
 • Karasar, N.(2010) “ Bilimsel Araştırma Yöntemi”, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Kassem, Amer Al, In’airat, Mohammad, Al Bakri, Anas.(2013). “Evaluation Tools Of Total Quality Management İn Business Organizations” European Journal Of Business And Management, Vol.5, Pp.41.
 • Kaya, Uğur Ve Daştan, Abdülkerim.(2005). “Toplam Kalite Yönetiminin Muhasebe Mesleğinde Uygulanabilirliği Üzerine Bir Araştırma”, İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisiss.387.
 • Leonard, Denıs Ve Mcadam, Rodney.(2002). “ Developing Strategic Quality Management A Research Agenda”, Total Quality Management, Vol. 13,2002,Pp.507.
 • Önal, İnci.(2004). “ Eğitim Ve Bilgi Hizmetlerinde Toplam Kalite Uygulamaları”, Türk Kütüphaneciliği, Ss.29.
 • Özçakar, Necdet.(2010). “Bir Kamu Kuruluşundaki Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarının Değerlendirilmesi”, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi,Ss.107.
 • Özdemir, Mahmut,(1991). “Verimlilik Üzerine Düşünceler Ve Verimlilik Çalışmaları”, Verimlilik Dergisi, Ankara, Ss.170.
 • Steyn, G.M.(2000).“Applying Principles Of Total Quality Management To A Learning Process: A Cases Study”, University Of South Africa, Vol.14 Ss.175.
 • Yıldız, Mehmet. Özilhan, Derya. Zerenler, Muammer. Tekin, Mahmut.(2005). “Bilişim Teknolojileri Kullanımının İşletme Performansına Etkileri. Lojistik Sektöründe Bir Uygulama”, V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul.
Subjects Economics, Management
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet GÜVEN

Author: Mehmet Emin YAŞAR
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 22, 2017

Bibtex @research article { busbed341486, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingol University}, year = {2017}, volume = {7}, pages = {127 - 142}, doi = {10.29029/busbed.341486}, title = {TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİNİN İŞLETMELER İÇİN ÖNEMİ: VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Güven, Mehmet and Yaşar, Mehmet Emin} }
APA Güven, M , Yaşar, M . (2017). TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİNİN İŞLETMELER İÇİN ÖNEMİ: VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Special Issue on Economics , 127-142 . DOI: 10.29029/busbed.341486
MLA Güven, M , Yaşar, M . "TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİNİN İŞLETMELER İÇİN ÖNEMİ: VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2017 ): 127-142 <http://busbed.bingol.edu.tr/en/pub/issue/33249/341486>
Chicago Güven, M , Yaşar, M . "TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİNİN İŞLETMELER İÇİN ÖNEMİ: VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 (2017 ): 127-142
RIS TY - JOUR T1 - TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİNİN İŞLETMELER İÇİN ÖNEMİ: VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA AU - Mehmet Güven , Mehmet Emin Yaşar Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.29029/busbed.341486 DO - 10.29029/busbed.341486 T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 127 EP - 142 VL - 7 IS - - SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - doi: 10.29029/busbed.341486 UR - https://doi.org/10.29029/busbed.341486 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİNİN İŞLETMELER İÇİN ÖNEMİ: VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA %A Mehmet Güven , Mehmet Emin Yaşar %T TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİNİN İŞLETMELER İÇİN ÖNEMİ: VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA %D 2017 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 7 %N - %R doi: 10.29029/busbed.341486 %U 10.29029/busbed.341486
ISNAD Güven, Mehmet , Yaşar, Mehmet Emin . "TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİNİN İŞLETMELER İÇİN ÖNEMİ: VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7 / - (December 2017): 127-142 . https://doi.org/10.29029/busbed.341486
AMA Güven M , Yaşar M . TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİNİN İŞLETMELER İÇİN ÖNEMİ: VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 7(-): 127-142.
Vancouver Güven M , Yaşar M . TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİNİN İŞLETMELER İÇİN ÖNEMİ: VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2017; 7(-): 127-142.
IEEE M. Güven and M. Yaşar , "TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ VE TEKNOLOJİNİN İŞLETMELER İÇİN ÖNEMİ: VAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE BİR UYGULAMA", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 7, no. -, pp. 127-142, Dec. 2017, doi:10.29029/busbed.341486