Year 2018, Volume 8 , Issue 15, Pages 11 - 32 2018-04-22

The Role of Public Administration And Administrators In Rendering Civil Service Based On Justice And Responsibility Principle
ADALET VE SORUMLULUK İLİŞKİSİ TEMELİNDE KAMU GÖREVİNİN SUNULMASINDA KAMU YÖNETİMİ VE YÖNETİCİLERİNİN ROLÜ

Ahmet Hamdi AYDIN [1] , Ömer ÇAMUR [2]


Considered as the highest virtue in all historical ages and all cultures, ‘justice’ is a key concept in rendering civil services. Provision of civil services to people who must live together should continue based on a relationship of justice and responsibility. The roles of public administration and administrators are important in meeting the needs of citizens because of justice and responsibility. It is of utmost importance that public administration and administrators act in conformity with justice when satisfying the needs of the society. Effective and just provision of civil service by public administration is closely associated with public administrators’ awareness of their responsibilities. In this study, first the concepts of ‘justice’, ‘responsibility’, ‘civil service’, ‘public administration’ and ‘public administrator’ will be explained and then the role of public administration and administrators in rendering civil service on the basis of a relationship of justice and responsibility will be discussed. 

Tüm tarihsel dönemlerde ve tüm kültürlerde en üstün erdem olarak kabul edilmiş olan ‘adalet’, kamusal hizmetlerin sunulmasında anahtar bir kavramdır. Birlikte yaşamak zorunda olan insanlara kamusal hizmetlerin sunulması bir adalet ve sorumluluk ilişkisi temelinde sürdürülmelidir. Vatandaşların ihtiyaçlarının adalet ve sorumluluk temelinde giderilmesinde kamu yönetimi ve yöneticilerinin rolü önemlidir. Kamu yönetimi ve yöneticilerinin toplumun ihtiyaçlarını giderirken adalete uygun olarak hareket etmeleri büyük önem arz etmektedir. Kamu yönetiminin kamusal hizmet sunumun da etkin ve adil olması, kamu yöneticilerinin sorumluluklarının bilincinde olmaları ile yakından ilişkilidir. Bu çalışmada öncelikle ‘adalet’, ‘sorumluluk’, ‘kamu görevi’, ‘kamu yönetimi’ ve ‘kamu yöneticisi’ kavramları açıklanacak, daha sonra, adalet ve sorumluluk ilişkisi temelinde kamu görevini sunmada kamu yönetimi ve yöneticilerinin rolü tartışılacaktır.

  • ADUGİT, Yavuz (2013), “Özgürlüğün Kısa Tarihi”, Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, Sy. 16, ss. 63-93.AKDEMİR, Ferhat (2010), “Lockecu Perspektiften Temel Hak ve Özgürlüklerin Kaynağı ve Güvencesi Üzerine Bir Analiz”, Birinci Uluslararası Felsefe Kongresi Bildiriler Kitabı, ss. 92-97.AKGÜNER, Tayfun (2014), Kamu Personel Yönetimi, 6. Baskı, İstanbul, Der Yayınları.AKPINAR, Ali (2013), “Mülkün Temeli Adalet”, Din ve Hayat Dergisi, Sy. 18, ss. 66-69.AKYOL, Aygün (2008), “Şehrezurî ve Adalet Anlayışı”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, C. 7, Sy 13, ss. 97-111.ALTINTAŞ, Ramazan (1998), “İbn Miskeveyh’in Adalet Anlayışı”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sy. 2, ss. 237-249.ARİSTOTELES (2017) Nikomakhos’a Etik, Çev. Saffet Babür, 7. Baskı, Ankara, Bilgesu Yayıncılık.ARSLAN, Ahmet (2006), İlkçağ Felsefe Tarihi II-Sofistlerden Platon’a, 1. Baskı, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.ASHFORD, Nigel (2011), Özgür Toplumun İlkeleri, Çev. Can Madenci, 2. Baskı, Ankara, Liberte Yayınları.AYDIN, Ahmet Hamdi (2013), “Kamu Yönetimi ve Hizmetinde Değişim Eğilimleri”, Ed. Eyüp Günay İsbir, Kamu Yönetiminde Değişim ve Güncel Sorunlar, Ankara, TODAİE Yayınları.AYDIN, Ahmet Hamdi (2015), Yönetim Bilimi, 6. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık.AYDIN, Ahmet Hamdi (2016), Kamu Yönetimine Giriş, 3. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık.AYDIN, Ahmet Hamdi (2017), Türk Kamu Yönetimi, 7. Baskı, Ankara, Seçkin Yayıncılık.BAYRAM, Fatma (2013), “Adaletin Öğrenildiği Yer: Aile”, Din ve Hayat Dergisi, Sy. 18, ss. 52-55.BİRSİN, Mehmet (2008), “Geleneksel İslam Düşüncesinde Adalet: Maverdi Örneği”, Söz ve Adalet Dergisi, Sy. 1, ss. 59-63.BODUR, Necla (2016), “Ebû Zehre’nin Adalet ve Hürriyet Anlayışı”, AKEV Akademi Dergisi, Sy. 66, ss. 501-518.CEVİZCİ, Ahmet (1999), Felsefe Sözlüğü, 3. Baskı, İstanbul, Paradigma Yayınları.CİLACI, Osman (1986), “Görev ve Sorumluluk Anlayışı Üzerine”, Diyanet Dergisi, C. 22, Sy. 3, ss. 59-64.COMTE-SPONVILLE, Andre (2004), Büyük Erdemler Risalesi, Çev. Işık Ergüden, 1. Baskı, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayını.COŞKUN, Ahmet (1989), “Gazali’nin Ahlak ve İktisat Görüşü”, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sy. 6, ss. 219-235.ÇAKAR, Ayşen Seymen (2013), “Adalet Mülkün Temeli Midir?”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sy. 106, ss. 261-276.ÇEÇEN, Anıl (1993), Adalet Kavramı, 2. Baskı, İstanbul, Gündoğan Yayınları.ÇUBUKÇU, İbrahim Agah (1972), İslam Düşüncesi Hakkında Araştırmalar, Ankara, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları.DENEK, Muhammed Nur (2010), İslam, Eşitlik ve Sosyal Adalet, 1. Baskı, Ankara, Phoenix Yayınevi.DESCARTES, Rene (1989), Ahlak Üzerine Mektuplar, Çev. Mehmet Karasan, 2. Baskı, İstanbul, Milli Eğitim Bakanlığı Yayını.DOĞAN, Lütfi (1968), “Vazife ve Sorumluluk”, Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi, C. 7, Sy. 74, ss. 156.DOĞAN, Mutlu (2009), İbn Sina’nın Ahlak Risaleleri ve Ahlak Felsefesi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.DOĞAN, Süleyman (2014), “Uygarlık Merkezli Ahlak ve Adalet Eğitimi Yaklaşımı”, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 3, Sy. 1, ss. 111-126. DOĞU, İsmail (2008), “Hikmet: Adaletin Temeli”, Söz ve Adalet Dergisi, Sy. 1, ss. 53-58.EBU’L A’LA EL-MEVDUDİ (2016), İslam’da Hükümet, Çev. Ali Genceli, İstanbul, Hilal Yayınları.EREN, Veysel (2003), “Kamu Yönetiminde Meşruluk Temeli Olarak Müşteri Odaklı Yönetim Yaklaşımı”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C. 58, Sy. 1, ss. 55-70.ERKİN, Vedat (1969), “İdarede Verim ve Personel Meseleleri”, Amme İdaresi Dergisi, C. 2, Sy. 3, ss. 37-50.ERTAN, Veli (1964), “Sorumluluk Duygusu Ahlak Güzelliği ve Niyet”, Diyanet İşleri Başkanlığı Dergisi, C. 3, Sy. 5, ss. 148-149.ERYILMAZ, Bilal (2011), Kamu Yönetimi, 4. Baskı, Ankara, Sözen Matbaacılık.ERYILMAZ, Bilal ve BİRİCİKOĞLU, Hale (2011), “Kamu Yönetiminde Hesap Verebilirlik ve Etik”, İş Ahlakı Dergisi, C. 4, Sy. 7, ss. 19-45.GAZALİ (1969), Nasihat’ül Müluk, Çev. Osman Şekerci, Devlet Başkanlarına, İstanbul, İstanbul Devlet Başkanlarına, Sinan Yayınevi.GAZALİ (2010), Mearicü’l-Kuds, Çev. Serkan Özbudun, Hakikat Bilgisine Yükseliş, 2. Baskı, İstanbul, İnsan Yayınları.GAZALİ (2014), Hüccetü’l İslam, Çev. Hüseyin Okur, Yöneticilere Altın Öğütler, İstanbul, Semerkand Yayınları.GÖKÇE, Ali Fuat (2013), “Devlet Adamı Hazreti Ali’nin Yönetim ve Adalet Anlayışı”, Ed. Mehmet Yazıcı, (2014), Geçmişten Günümüze Alevilik I. Uluslararası Sempozyumu, Bingöl Üniversitesi Yayını, ss. 400-418.GÖRMEZ, Kemal (2009), İdare Hukuku, 1. Cilt, 2. Baskı, Bursa, Ekin Yayınları.GÜRLER, Sercan (2007), Ahlak ve Adalet, 1. Baskı, İstanbul, Legal Yayıncılık.GÖZÜBÜYÜK, Abdullah Şeref (2001), Türkiye’nin Yönetim Yapısı, 7. Baskı, Ankara, Turhan Kitabevi.HÖKELEKLİ, Hayati (2007), “Çocuk ve Gençlerde Şiddet Olgusu ve Önlenmesine Yönelik Öneriler”, Değerler Eğitimi Dergisi, Sy. 14, ss. 61-78.İBN HALDUN, (2011), Mukaddime I-II, Haz. Süleyman Uludağ, 7. Baskı, İstanbul, Dergah Yayınları.İBN RÜŞD (2005), Telhisu’s-Siyase li Eflatun, Çev. Muharrem Hilmi Özev, Siyasete Dair Temel Bilgiler: Kurtubalı İbn Rüşd’ün Platon’un Devletine Düştüğü Şerh, İstanbul, Bordo Siyah Yayınları.İZZETBEGOVİÇ, Aliya (2011), Doğu Batı Arasında İslam, 2. Baskı, İstanbul, Yarın Yayınları.KARAKOÇ, Sezai (1999), Gün Saati Günlük Yazılar IV, 2. Baskı, İstanbul, Diriliş Yayınları.KARAKÖSE, Ayşe (2016), “Din ve Adalet Bağlamında Tanrı’nın ve İnsanın Adalet Anlayışı”, IV. Uluslararası Felsefe Kongresi Bildiriler Kitabı, ss. 75-82. KARAKUŞ, Mehmet (2016), “Din ve Felsefe Bağlamında Yoksulluk ve Dayanışma”, IV. Uluslararası Felsefe Kongresi Bildiriler Kitabı, ss. 354-366.KASAPOĞLU, Abdurrahman (2012), “Kur’an’da Adalet Psikolojisi: Adaleti Engelleyen Psiko-Sosyal Faktörler”, Hikmet Yurdu Düşünce-Yorum Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, C. 5, Sy. 10, ss. 61-105.KEKES, John (2008), “Adalet: Muhafazakar Bir Görüş”, Çev. Cennet Uslu, Muhafazakar Düşünce Dergisi, C. 4 Sy. 14, ss. 23-48.KILIÇ, Hüseyin (2014), Adalet: Güç Savaşında Denge Noktası, 1. Baskı, İstanbul, Beta Yayınları. KINALIZADE ALİ ÇELEBİ (2016), Ahlak-ı Alai, Çev. Murat Demirkol, 1. Baskı, Ankara, Fecr Yayınları.KINALIZADE ALİ ÇELEBİ (1990), Devlet ve Aile Ahlakı, Çev. Ahmet Kahraman, İstanbul, Tercüman Yayınları.KOÇİ BEY (2008), Koçi Bey Risaleleri, Çev. Seda Çakmakcıoğlu, 1. Baskı, İstanbul, Kabalcı Yayınları.KOZAK, İbrahim Erol (2014), Hukuk Felsefesi, 1. Baskı, Konya, Palet Yayınları.KUÇURADİ, İoanna (2013), “Adalet Kavramı”, Ed. Adnan Güriz, Adalet Kavramı, 4. Baskı, Ankara, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, ss. 39-57.OLGUNER, Fahrettin (1987), Farabi, 1. Baskı, Ankara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını.ÖZEL, Mehmet (2008), “Devletin İşlevsel Dönüşümü ve Genel Kamu Yönetimi Üzerine Etkileri”, Ed. Mehmet Özel ve Veysel Eren, Devletin Dönüşümü ve Yeni Dönem Kamu Yönetimi, Konya, Çizgi Kitabevi.ÖZEN, Yener (2013), “Sorumluluk Duygusu ve Davranışı Ölçeğinin Geliştirilmesi Güvenirliği ve Geçerliği”, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, Sy. 7, ss. 434-357.PAKDİL, Nuri (2014), Biat II, 1. Baskı, Ankara, Edebiyat Dergisi Yayınları, Ankara.PAZARLI, Osman (1980), İslam’da Ahlak, Ankara, Remzi Kitabevi.PLATON, (2016), Devlet, Çev. Emre Alagöz, 1. Baskı, Ankara, Panama Yayınları.SARIBAY, Ali Yaşar (2004), “Politik Teori, Modernite ve Etik”, Doğu Batı Düşünce Dergisi, Sy. 4, ss. 55-61.SARUHAN, Müfit Selim (2015), “Erdemlerin Erdemi: Adalet”, Ankara Düşünce ve Araştırma Merkezi Dergisi, C. 5, Sy. 1, ss. 1-12.SUNAR, Cavit (1980), İbn Miskeveyh ve Yunan’da ve İslam’da Ahlak Görüşleri, Ankara, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Yayınları.ŞERİATİ, Ali (1995), İnsanın Dört Zindanı, İstanbul, İşaret Yayınları.TATLI, Adem ve GÖRMEZ, İdris (2016), Adalet ve Hürriyet, İstanbul, Elit Kültür Yayınları.TİMUÇİN, Avşar 2004. Felsefe Sözlüğü, 5. Baskı, İstanbul, Bulut Yayınları.TODAİE (1987), Devlet Memurları El Kitabı, Ankara.TOPÇU, Nurettin (2015a), Ahlak, 5. Baskı, İstanbul, Dergah Yayınları.TOPÇU, Nurettin (2015b), Ahlak Nizamı, 8. Baskı, İstanbul, Dergah Yayınları.TOPÇU, Nurettin (2015c), Yarınki Türkiye, 11. Baskı, İstanbul, Dergah Yayınları.TORTOP, Nuri (1986), “Personel Yönetimi İle İlgili Bazı Kavramların Anlamı ve Uygulanması”, Amme İdaresi Dergisi, C. 19, Sy. 3, ss. 31-42.TORTOP, Nuri (1994), Personel Yönetimi, Ankara, İlk-San Matbaası.TURAN, Erol (2016), Kamu Yönetimi-Temel Kavramlar, 1. Baskı, Konya, Palet Yayınları.TURSUN BEY (1977), Tarihi Ebül Feth, Çev. Mertol Tulum, İstanbul, Baha Matbaası.TUTUM, Cahit (1990), “Kamu Personeli Sorunu”, Amme İdaresi Dergisi, C. 23 Sy. 3, ss. 31-45.ÜLKEN, Hilmi Ziya (2017), Aşk Ahlakı, 4. Basım, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.ÜZÜLMEZ, İlhan (2012), “Görevi Kötüye Kullanma Suçu (TCK M. 257)”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 26, Sy. 1, ss. 191-216.WHITE, Leonard. D. (1961), Introduction to the Study of Public Administration, Fourth Edition, New York, The Macmillan Company.YALIN, Salih (2015), “Ahmet Hamdi Akseki’de Ahlaki Sorumluluk”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sy. 38, ss. 209-225.YARAN, Rahmi (2013), “İslam Kültüründe Adalet Anlayışı”, Din ve Hayat Dergisi, Sy. 18, ss. 4-6.YAZICI, Gülgün (2009), “Mevlana’nın Mesnevi’sinde Ehliyet ve Liyakat Kavramları”, Turkish Studies, International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, C. 4, Sy. 7, ss. 928-938.YILDIRIM, Halit Mehmet (2010), “Yavaş İşletmecilik Yaklaşımında Adalet Anlayışının Sosyal Yaşama Ve İş Yaşamına Yansımaları”, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, C. 2, Sy. 2, ss. 73-78.YILDIRIM, Ramazan (2008), “Hak ve Adalet”, Söz ve Adalet Dergisi, Sy. 1, ss. 44-47.ZENGİN, Zeki Salih (2016), “İslam, Ahlak ve Etik”, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü Bülteni, ss. 5-10.http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5a7392bbaa0eb2.24379392, 01.02.2018.
Primary Language tr
Subjects Political Science
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0003-2771-8074
Author: Ahmet Hamdi AYDIN
Institution: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
Country: Turkey


Orcid: 0000-0001-6447-1475
Author: Ömer ÇAMUR (Primary Author)
Institution: Bingöl Üniversitesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 22, 2018

Bibtex @review { busbed396798, journal = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, issn = {1309-6672}, eissn = {2618-6322}, address = {Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 12100, Merkez Bingöl}, publisher = {Bingol University}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {11 - 32}, doi = {10.29029/busbed.396798}, title = {ADALET VE SORUMLULUK İLİŞKİSİ TEMELİNDE KAMU GÖREVİNİN SUNULMASINDA KAMU YÖNETİMİ VE YÖNETİCİLERİNİN ROLÜ}, key = {cite}, author = {Aydın, Ahmet Hamdi and Çamur, Ömer} }
APA Aydın, A , Çamur, Ö . (2018). ADALET VE SORUMLULUK İLİŞKİSİ TEMELİNDE KAMU GÖREVİNİN SUNULMASINDA KAMU YÖNETİMİ VE YÖNETİCİLERİNİN ROLÜ . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 8 (15) , 11-32 . DOI: 10.29029/busbed.396798
MLA Aydın, A , Çamur, Ö . "ADALET VE SORUMLULUK İLİŞKİSİ TEMELİNDE KAMU GÖREVİNİN SUNULMASINDA KAMU YÖNETİMİ VE YÖNETİCİLERİNİN ROLÜ" . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 11-32 <http://busbed.bingol.edu.tr/en/pub/issue/36623/396798>
Chicago Aydın, A , Çamur, Ö . "ADALET VE SORUMLULUK İLİŞKİSİ TEMELİNDE KAMU GÖREVİNİN SUNULMASINDA KAMU YÖNETİMİ VE YÖNETİCİLERİNİN ROLÜ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 (2018 ): 11-32
RIS TY - JOUR T1 - ADALET VE SORUMLULUK İLİŞKİSİ TEMELİNDE KAMU GÖREVİNİN SUNULMASINDA KAMU YÖNETİMİ VE YÖNETİCİLERİNİN ROLÜ AU - Ahmet Hamdi Aydın , Ömer Çamur Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.29029/busbed.396798 DO - 10.29029/busbed.396798 T2 - Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 11 EP - 32 VL - 8 IS - 15 SN - 1309-6672-2618-6322 M3 - doi: 10.29029/busbed.396798 UR - https://doi.org/10.29029/busbed.396798 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ADALET VE SORUMLULUK İLİŞKİSİ TEMELİNDE KAMU GÖREVİNİN SUNULMASINDA KAMU YÖNETİMİ VE YÖNETİCİLERİNİN ROLÜ %A Ahmet Hamdi Aydın , Ömer Çamur %T ADALET VE SORUMLULUK İLİŞKİSİ TEMELİNDE KAMU GÖREVİNİN SUNULMASINDA KAMU YÖNETİMİ VE YÖNETİCİLERİNİN ROLÜ %D 2018 %J Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P 1309-6672-2618-6322 %V 8 %N 15 %R doi: 10.29029/busbed.396798 %U 10.29029/busbed.396798
ISNAD Aydın, Ahmet Hamdi , Çamur, Ömer . "ADALET VE SORUMLULUK İLİŞKİSİ TEMELİNDE KAMU GÖREVİNİN SUNULMASINDA KAMU YÖNETİMİ VE YÖNETİCİLERİNİN ROLÜ". Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8 / 15 (April 2018): 11-32 . https://doi.org/10.29029/busbed.396798
AMA Aydın A , Çamur Ö . ADALET VE SORUMLULUK İLİŞKİSİ TEMELİNDE KAMU GÖREVİNİN SUNULMASINDA KAMU YÖNETİMİ VE YÖNETİCİLERİNİN ROLÜ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 8(15): 11-32.
Vancouver Aydın A , Çamur Ö . ADALET VE SORUMLULUK İLİŞKİSİ TEMELİNDE KAMU GÖREVİNİN SUNULMASINDA KAMU YÖNETİMİ VE YÖNETİCİLERİNİN ROLÜ. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 8(15): 11-32.
IEEE A. Aydın and Ö. Çamur , "ADALET VE SORUMLULUK İLİŞKİSİ TEMELİNDE KAMU GÖREVİNİN SUNULMASINDA KAMU YÖNETİMİ VE YÖNETİCİLERİNİN ROLÜ", Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 8, no. 15, pp. 11-32, Apr. 2018, doi:10.29029/busbed.396798