Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE ÖRGÜTSEL SİNİZM ARASINDAKİ İLİŞKİ: ULUSAL YAZINDA BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI

Yıl 2021, Sayı 21, 137 - 172, 27.04.2020
https://doi.org/10.29029/busbed.738152

Öz

Bu çalışmanın amacı, örgütsel özdeşleşme ve örgütsel sinizm arasındaki ilişkiyi ulusal yazında incelemiş olan bireysel çalışmaların toplam etki büyüklüğünü meta-analize yöntemi yardımıyla tespit etmektir. Bu amaçla, belirlenen anahtar kelimelerle bireysel çalışmalar taranarak 13 bireysel çalışmadan elde edilen veriler (n=3341) Comprehensive Meta Analysis (CMA) yazılım programında rastgele etki modeliyle test edilmiştir. Sonuçlara göre, örgütsel özdeşleşme ve örgütsel sinizm arasındaki ilişki düzeyini gösteren etki büyüklüğünün orta düzeyde (EB=-0,301, p<0,005) olduğu görülmüştür. Bireysel çalışmaların %95 güven aralığındaki etki büyüklükleri, alt ve üst limit aralıkları (-0,474) ile (-0,107) arasındadır. Yayın türü, yayın yılı, örgütsel özdeşleşme ölçekleri, örgütsel sinizm ölçekleri ve bireysel çalışmaların yapıldığı sektöre göre farklılık olup olmadığını test etmek amacıyla moderatör analizleri de yapılmıştır. Ulusal yazında örgütsel özdeşleşme ve örgütsel sinizm arasındaki ilişki kapsamlı olarak sunulmaya çalışılmıştır.

Kaynakça

 • ABRAHAM, Rebecca (2000). Organizational Cynicism: Bases And Consequences. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 3(126), 269-292.
 • AKÇAY, Vildan Hilal (2018). Örgütlerde prososyal davranışlar, sinizm ve psikolojik sermaye ilişkisi: Örgütle özdeşleşmenin moderatör etkisi. Business and Economics Research Journal, 9(2), 381-393.
 • ALAGÖZ, Musa (2019). Dönüştürücü Liderlik Anlayışı ile Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi: Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Kars.
 • ARGON, Türkan ve EKİNCİ, Serkan (2016). İlk ve ortaokul öğretmenlerinin örgütsel özdeşleşme ve örgütsel sinizm düzeylerine ilişkin görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 1-19.
 • AYIK, Ahmet, ŞAYİR, Gönül ve BİLİCİ, Ayşe (2016). Investigation of the predictor effect of organizational cynicism on organizational identification according to teachers' perceptions. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 6(2), 233-254, http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2016.013.
 • BEDEIAN, Arthur, G. (2007). Even if the Tower Is “Ivory,” It Isn’t “White:” Understanding the Consequences of Faculty Cynicism. Academy of Management Learning & Education, 6(1), 9-32.
 • BEGG, Colin B. ve MAZUMDAR, Madhuchhanda (1994). Operating Characteristics of A Rank Correlation Test For Publication Bias. Biometrics, 50(4), 1088-1101.
 • BELDEK, Emine Gülsün (2015). Örgütsel Özdeşleşme Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Muhalefet İlişkisi: Görgül Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İşletme Programı, Ankara.
 • BERNERTH, Jeremy, B., ARMENAKIS, Achilles, A., FEILD, Hubert, S. ve WALKER, H. Jack (2007). Justice, Cynicism, and Commitment a Study af Important Organizational Change Variables. The Journal of Applied Behavioral Science, 43(3), 303-326.
 • BORA, Tanıl. (2011). Sol, Sinizm, Pragmatizm. İstanbul: Birikim.
 • BRANDES, Pamela, M. (1997), Organizational Cynicism: Its Nature, Antecedents, and Consequences. Unpublished Doctorate Dissertation. Division of Research and Advanced Studies of the University of Cincinnati.
 • BRANDES, Pamela, DHARWADKAR, Ravi ve DEAN, James W. Jr. (1999) “Does Organizational Cynicism Matter? Employee and Supervisor Perspectives on Work Outcomes”, 36th Annual Meeting of the Eastern Academy of Management, Philadelphia PA., 1-34.
 • CARD, Noel A. (2012). Applied meta-analysis for social science research. New York: The Guilford Press, New York, USA.
 • CHENEY, George (1983). On The Various Changing Meanings Of Organization Membership: A Field Study Of Organizational Identification. Communication Monographs, 50, 342-362.
 • COHEN, Louis, MANION, Lawrence ve MORRISON, Keith (2007). Research Methods in Education (6th ed.). New York, NY, US: Routledge/Taylor & Francis Group.
 • COLLINS-BOUTWELL, Debra, Ann (2003). Organizational Identity, Self-Concept And Commitment Among Teachers in Northwest Florida. Florida/ABD: The University of West Florida Doctoral Dissertation.
 • CÜCE, Haşim, GÜNEY, Semra ve TAYFUR, Özge (2013). Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(1), 1-30.
 • DEAN, James W., BRANDES, Pamela ve DHARWADKAR, Ravi. (1998). Organizational Cynicism. The Academy of Management Review, 23(2), 341-352.
 • ELLIS, Paul D. (2010), The Essential Guide to Effect Sizes: Statistical Power, Meta-Analysis, and the Interpretation of Research Results, Cambridge University Press, New York.
 • FIELD, Andy P. ve GILLETT, Raphael (2010). How To Do A Meta-Analysis. British Journal of Mathematical & Statistical Psychology, 63(3), 665-694.
 • GÜZELLER Cem Oktay ve KALAĞAN, Gamze (2008). Örgütsel Sinizm Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması ve Çeşitli Değişkenler Açısından Eğitim Örgütlerinde İncelenmesi. 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı: 87-94.
 • HEDGES, Lary. V. ve VEVEA, Jack L. (1998). Fixed-and Random-Effects Models in Meta-Analysis. Psychological Methods, 3(4), 486.

 • HIGGINS, Julian P. T. ve THOMPSON, Simon G. (2002). Quantifying Heterogenity in a Meta- Analysis. Statistics in Medicine, 21(11) 1539-1558.
 • HUNTER, John E. ve SCHMIDT, Frank L. (2004). Methods of Meta-Analysis: Correcting Error and Bias in Research Findings (2.Baskı), California, Thousand Oaks, Sage Publications.
 • İŞCAN, Ömer Faruk (2006). Dönüştürücü Etkileşimci Liderlik Algısı ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisinde Bireysel Farklılıkların Rolü. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(11), 160-177.
 • KANTER, Donald, L. ve MIRVIS, Philip, H. (1989). The Cynical Americans. San Francisco: Jossey-Bass.
 • KERSE, Gökhan ve KARABEY, Canan Nur (2017). Algılanan Örgütsel Desteğı̇n Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisi̇: Örgütsel Sinizmin Aracı Rolü. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(4), 375-398.
 • KERSE, Gökhan ve KARABEY, Canan Nur (2019). Örgütsel Sinizm ve Özdeşleşme Bağlamında Algılanan Örgütsel Desteğin İşe Bağlanma ve Politik Davranış Algısına Etkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 14(1), 83-108.
 • KILINÇ, Sevgi (2017). Yöneticilerin Etik Liderlik Davranışlarının Örgütsel Özdeşleşme, Sapkın Davranışlar ve Sinizme Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli̇ Ünı̇versı̇tesı̇ Sosyal Bı̇lı̇mler Enstitüsü İşletme Anabı̇lı̇m Dalı, Nevşehir.
 • LIPSEY, Mark ve WILSON, David B. (2001). Practical meta-analysis. London, New Delhi: SAGE Publications, Inc. LITTEL, Julia, H., CORCORAN, Jacqueline ve PILLAI, Vijayan (2008). Systematic Reviews and Meta-Analysis, Oxford University Press, NY.
 • LOĞA, Adem (2003). Çalışanların Demografik Özelliklerinin Örgütsel Özdeşim, Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkileri: Askeri Birimlerde Bir Araştırma. Yayımlanmamış̧ Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • MAEL, Fred. A. (1988). Organizational Identification: Construct Redefinition and a Field Application with Organizational Alumni. Unpublished Doctoral Dissertation, Wayne State University, Detroit.
 • MAEL, Fred ve ASHFORTH, Blake E. (1992). Alumni And Their Alma Mater: A Partial Test Of The Reformulated Model Of Organizational Identification, Journal of Organizational Behavior, 13, 103-123.
 • MAEL, Fred ve ASHFORTH, Blake E. (1995). Loyal From Day One: Biodata, Organizational İdentification, And Turnover Among Newcomers. Personnel Psychology, 48(2), 309-333.
 • MAEL, Fred ve ASHFORTH, Blake. E. (2001). Identification In Work, War, Sports, And Religion: Contrasting The Benefits And Risks. Journal for The Theory of Social Behavior, 16(2), 197-222.
 • MANTERE, Saku ve MARTINSUO, Miia (2001). Adopting and Questioning Strategy: Exploring The Roles Of Cynicism And Dissent. Paper to be presented at 17th EGOS. European Group for Organisation Studies, Colloquium, (July 5-7, Lyon), France.
 • METZGER, M. D. (2004). A Qualitative Inquiry Into the Formation of Beliefs in a Police Organization. Unpublished Doctoral Dissertation, Washington: The George Washington University.
 • MIRVIS, Philip, H., ve KANTER, Donald, L. (1991). Beyond Demography: A Psychographic Profile of the Workforce. Human Resource Management, 30, 45-68.
 • NAFEI, Wageeh, A. ve KAIFI, Belal, A. (2013), “The Impact of Organizational Cynicism on Organizational Commitment: An Applied Study on Teaching Hospitals on Egypt”, European Journal of Business and Management, 5(12), 131-147.
 • PETTICREW, Mark ve ROBERTS, Helen (2006). Systematic Reviews in The Social Sciences. Malden, MA: Blackwell Publishing.
 • POLAT, Mustafa ve MEYDAN, Cem Harun (2010). Örgütsel Özdeşleşmenı̇n Sı̇nı̇zm ve İşten Ayrılma Niyeti̇ İle İlı̇şkı̇si Üzerine Bir Araştırma. Savunma Bı̇lı̇mleri Dergı̇si, 9 (1), 145-172.
 • POLAT, Mustafa, MEYDAN, Cem Harun ve TOKMAK, İsmail (2010). Personel Güçlendirme, Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Sı̇nı̇zm İlı̇şkı̇si Üzerine Bir Araştırma. KHO Bı̇lı̇m Dergı̇si̇, 20(2), 41-62.
 • PUGH S. Douglas., SKARLICKI, Daniel P. ve PASSELL, Brian S. (2003) After the fall: Layoff victims’ trust and cynicism in re-employment. Journal of Occupational and Organizational Psychology 76: 201–212.
 • REICHERS, Arnon, E., WANOUS, J.P., ve AUSTIN, James, T. (1997). Understanding and Managing Cynicism About Organizational Change. The Academy of Management Executive, 11, 48-59.
 • RIKETTA, Michael (2005). Organizational Identification: A Meta-Analysis, Journal of Vocational Behavior, 66, 358- 384.
 • SEZGİN-NARTGÜN, Şenay ve KALAY, Mustafa (2014). Öğretmenlerin Örgütsel Destek, Örgütsel Özdeşleşme İle Örgütsel Sı̇nı̇zm Düzeylerine İlı̇şkı̇n Görüşleri̇. Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 1361-1376.
 • ŞANTAŞ, Fatih, UĞURLUOĞLU, Özgür, KANDEMİR, Aysun ve ÇELİK, Yusuf (2016). Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Sı̇nı̇zm, İş Performansı ve Örgütsel Özdeşleşme Düzeyleri̇ Arasındaki̇ İlişkilerin İncelenmesi̇.
 • TAJFEL, Henry (1978). Social Categorization, Social İdentity, And Social Comparison, H. Tajfel (Ed.), Differantiation Between social groups. Studies in The Social Psychology of Intergroup Relations, London, Academic Press, 61-76.
 • TAJFEL, Henry ve TURNER, John C. (1986). The social Identity Theory Of Intergroup Behaviour, S. WORCHEL & W. G. AUSTIN (Ed.), Psychology of Intergroup Relations, Chicago, IL, Nelson, 7-24.
 • ULUBEY, Özgür ve TORAMAN, Çetin (2015). Yaratıcı Drama Yönteminin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(32), 195-220.
 • UYAR, İbrahim Enes. (2018). Hemşirelerde Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Ünı̇versı̇tesi Sağlık Bı̇lı̇mleri̇ Enstitüsü, Hemşirelik Anabı̇lı̇m Dalı, İstanbul.
 • VANCE, R.J., BROOKS, S. M. ve TESLUK Paul E. (1996). Organizational Cynicism, Cycinal Cultures And Organizational Change Efforts. Paper presented 10th Annual Conference of the Society for Industrial and Organizational Psychology, Orlando, FL.
 • VANDICK, Rolf, WAGNER, Ulrich, STELLMACHER, Jost ve CHRİST, Oliver (2004). The Utility Of A Broader Conceptualization Organizational Identification. Which Aspect Really Matter? Journal of Occupational and Organizational Psychology, 77, 171-191.

 • VANKNIPPENBERG, D. ve VANSCHIE, E. C. M. (2000). Foci And Correlates Of Organizational İdentification. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 73, 137-147.
 • YAKIN, Burçak (2017). Örgütsel Güven, Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Sı̇nı̇zm İlı̇şkı̇si. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazı̇ Ünversitesi Sosyal Bı̇lı̇mler Enstitüsü, İşletme Anabı̇lı̇m Dalı Yönetim Organizasyon Bı̇lı̇m Dalı, Ankara.
 • YÜCEL, Cemil (2001). An illustration of meta analytic integration of previous research findings using school bureaucratization as an example. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 71-87.

THE RELATIONSHIP BETWEEN ORGANIZATIONAL IDENTIFICATION AND ORGANIZATIONAL CYNICISM: A METAANALYSIS STUDY IN NATIONAL LITERATURE

Yıl 2021, Sayı 21, 137 - 172, 27.04.2020
https://doi.org/10.29029/busbed.738152

Öz

This study aims to determine the total effect size of individual studies, which have examined the relationship between organizational identification and organizational cynicism in the national literature, with the help of meta-analysis method. For this purpose, the data obtained from 13 individual studies (n = 3341) were tested with random effects model in Comprehensive Meta Analysis (CMA) software program by scanning individual studies with determined keywords. According to the results, it was seen that the effect size, which indicates the level of the relationship between organizational identification and organizational cynicism, was at medium level (ES =-0,301, p <0.005). Effect sizes of individual studies at 95% confidence interval are between the lower and upper limit ranges (-0,474) and (-0,107). Moderator analyses were also conducted to test whether there were differences according to the type of publication, year of publication, organizational identification scales, organizational cynicism scales and the sector in which the individual studies were conducted. In the national literature, the relationship between organizational identification and organizational cynicism has been presented comprehensively.

Kaynakça

 • ABRAHAM, Rebecca (2000). Organizational Cynicism: Bases And Consequences. Genetic, Social, and General Psychology Monographs, 3(126), 269-292.
 • AKÇAY, Vildan Hilal (2018). Örgütlerde prososyal davranışlar, sinizm ve psikolojik sermaye ilişkisi: Örgütle özdeşleşmenin moderatör etkisi. Business and Economics Research Journal, 9(2), 381-393.
 • ALAGÖZ, Musa (2019). Dönüştürücü Liderlik Anlayışı ile Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisi: Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı, Kars.
 • ARGON, Türkan ve EKİNCİ, Serkan (2016). İlk ve ortaokul öğretmenlerinin örgütsel özdeşleşme ve örgütsel sinizm düzeylerine ilişkin görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1), 1-19.
 • AYIK, Ahmet, ŞAYİR, Gönül ve BİLİCİ, Ayşe (2016). Investigation of the predictor effect of organizational cynicism on organizational identification according to teachers' perceptions. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 6(2), 233-254, http://dx.doi.org/10.14527/pegegog.2016.013.
 • BEDEIAN, Arthur, G. (2007). Even if the Tower Is “Ivory,” It Isn’t “White:” Understanding the Consequences of Faculty Cynicism. Academy of Management Learning & Education, 6(1), 9-32.
 • BEGG, Colin B. ve MAZUMDAR, Madhuchhanda (1994). Operating Characteristics of A Rank Correlation Test For Publication Bias. Biometrics, 50(4), 1088-1101.
 • BELDEK, Emine Gülsün (2015). Örgütsel Özdeşleşme Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Muhalefet İlişkisi: Görgül Bir Araştırma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İşletme Programı, Ankara.
 • BERNERTH, Jeremy, B., ARMENAKIS, Achilles, A., FEILD, Hubert, S. ve WALKER, H. Jack (2007). Justice, Cynicism, and Commitment a Study af Important Organizational Change Variables. The Journal of Applied Behavioral Science, 43(3), 303-326.
 • BORA, Tanıl. (2011). Sol, Sinizm, Pragmatizm. İstanbul: Birikim.
 • BRANDES, Pamela, M. (1997), Organizational Cynicism: Its Nature, Antecedents, and Consequences. Unpublished Doctorate Dissertation. Division of Research and Advanced Studies of the University of Cincinnati.
 • BRANDES, Pamela, DHARWADKAR, Ravi ve DEAN, James W. Jr. (1999) “Does Organizational Cynicism Matter? Employee and Supervisor Perspectives on Work Outcomes”, 36th Annual Meeting of the Eastern Academy of Management, Philadelphia PA., 1-34.
 • CARD, Noel A. (2012). Applied meta-analysis for social science research. New York: The Guilford Press, New York, USA.
 • CHENEY, George (1983). On The Various Changing Meanings Of Organization Membership: A Field Study Of Organizational Identification. Communication Monographs, 50, 342-362.
 • COHEN, Louis, MANION, Lawrence ve MORRISON, Keith (2007). Research Methods in Education (6th ed.). New York, NY, US: Routledge/Taylor & Francis Group.
 • COLLINS-BOUTWELL, Debra, Ann (2003). Organizational Identity, Self-Concept And Commitment Among Teachers in Northwest Florida. Florida/ABD: The University of West Florida Doctoral Dissertation.
 • CÜCE, Haşim, GÜNEY, Semra ve TAYFUR, Özge (2013). Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Özdeşleşme Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 31(1), 1-30.
 • DEAN, James W., BRANDES, Pamela ve DHARWADKAR, Ravi. (1998). Organizational Cynicism. The Academy of Management Review, 23(2), 341-352.
 • ELLIS, Paul D. (2010), The Essential Guide to Effect Sizes: Statistical Power, Meta-Analysis, and the Interpretation of Research Results, Cambridge University Press, New York.
 • FIELD, Andy P. ve GILLETT, Raphael (2010). How To Do A Meta-Analysis. British Journal of Mathematical & Statistical Psychology, 63(3), 665-694.
 • GÜZELLER Cem Oktay ve KALAĞAN, Gamze (2008). Örgütsel Sinizm Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması ve Çeşitli Değişkenler Açısından Eğitim Örgütlerinde İncelenmesi. 16. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı: 87-94.
 • HEDGES, Lary. V. ve VEVEA, Jack L. (1998). Fixed-and Random-Effects Models in Meta-Analysis. Psychological Methods, 3(4), 486.

 • HIGGINS, Julian P. T. ve THOMPSON, Simon G. (2002). Quantifying Heterogenity in a Meta- Analysis. Statistics in Medicine, 21(11) 1539-1558.
 • HUNTER, John E. ve SCHMIDT, Frank L. (2004). Methods of Meta-Analysis: Correcting Error and Bias in Research Findings (2.Baskı), California, Thousand Oaks, Sage Publications.
 • İŞCAN, Ömer Faruk (2006). Dönüştürücü Etkileşimci Liderlik Algısı ve Örgütsel Özdeşleşme İlişkisinde Bireysel Farklılıkların Rolü. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(11), 160-177.
 • KANTER, Donald, L. ve MIRVIS, Philip, H. (1989). The Cynical Americans. San Francisco: Jossey-Bass.
 • KERSE, Gökhan ve KARABEY, Canan Nur (2017). Algılanan Örgütsel Desteğı̇n Örgütsel Özdeşleşmeye Etkisi̇: Örgütsel Sinizmin Aracı Rolü. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(4), 375-398.
 • KERSE, Gökhan ve KARABEY, Canan Nur (2019). Örgütsel Sinizm ve Özdeşleşme Bağlamında Algılanan Örgütsel Desteğin İşe Bağlanma ve Politik Davranış Algısına Etkisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 14(1), 83-108.
 • KILINÇ, Sevgi (2017). Yöneticilerin Etik Liderlik Davranışlarının Örgütsel Özdeşleşme, Sapkın Davranışlar ve Sinizme Etkisi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli̇ Ünı̇versı̇tesı̇ Sosyal Bı̇lı̇mler Enstitüsü İşletme Anabı̇lı̇m Dalı, Nevşehir.
 • LIPSEY, Mark ve WILSON, David B. (2001). Practical meta-analysis. London, New Delhi: SAGE Publications, Inc. LITTEL, Julia, H., CORCORAN, Jacqueline ve PILLAI, Vijayan (2008). Systematic Reviews and Meta-Analysis, Oxford University Press, NY.
 • LOĞA, Adem (2003). Çalışanların Demografik Özelliklerinin Örgütsel Özdeşim, Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışına Etkileri: Askeri Birimlerde Bir Araştırma. Yayımlanmamış̧ Yüksek Lisans Tezi, Başkent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • MAEL, Fred. A. (1988). Organizational Identification: Construct Redefinition and a Field Application with Organizational Alumni. Unpublished Doctoral Dissertation, Wayne State University, Detroit.
 • MAEL, Fred ve ASHFORTH, Blake E. (1992). Alumni And Their Alma Mater: A Partial Test Of The Reformulated Model Of Organizational Identification, Journal of Organizational Behavior, 13, 103-123.
 • MAEL, Fred ve ASHFORTH, Blake E. (1995). Loyal From Day One: Biodata, Organizational İdentification, And Turnover Among Newcomers. Personnel Psychology, 48(2), 309-333.
 • MAEL, Fred ve ASHFORTH, Blake. E. (2001). Identification In Work, War, Sports, And Religion: Contrasting The Benefits And Risks. Journal for The Theory of Social Behavior, 16(2), 197-222.
 • MANTERE, Saku ve MARTINSUO, Miia (2001). Adopting and Questioning Strategy: Exploring The Roles Of Cynicism And Dissent. Paper to be presented at 17th EGOS. European Group for Organisation Studies, Colloquium, (July 5-7, Lyon), France.
 • METZGER, M. D. (2004). A Qualitative Inquiry Into the Formation of Beliefs in a Police Organization. Unpublished Doctoral Dissertation, Washington: The George Washington University.
 • MIRVIS, Philip, H., ve KANTER, Donald, L. (1991). Beyond Demography: A Psychographic Profile of the Workforce. Human Resource Management, 30, 45-68.
 • NAFEI, Wageeh, A. ve KAIFI, Belal, A. (2013), “The Impact of Organizational Cynicism on Organizational Commitment: An Applied Study on Teaching Hospitals on Egypt”, European Journal of Business and Management, 5(12), 131-147.
 • PETTICREW, Mark ve ROBERTS, Helen (2006). Systematic Reviews in The Social Sciences. Malden, MA: Blackwell Publishing.
 • POLAT, Mustafa ve MEYDAN, Cem Harun (2010). Örgütsel Özdeşleşmenı̇n Sı̇nı̇zm ve İşten Ayrılma Niyeti̇ İle İlı̇şkı̇si Üzerine Bir Araştırma. Savunma Bı̇lı̇mleri Dergı̇si, 9 (1), 145-172.
 • POLAT, Mustafa, MEYDAN, Cem Harun ve TOKMAK, İsmail (2010). Personel Güçlendirme, Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Sı̇nı̇zm İlı̇şkı̇si Üzerine Bir Araştırma. KHO Bı̇lı̇m Dergı̇si̇, 20(2), 41-62.
 • PUGH S. Douglas., SKARLICKI, Daniel P. ve PASSELL, Brian S. (2003) After the fall: Layoff victims’ trust and cynicism in re-employment. Journal of Occupational and Organizational Psychology 76: 201–212.
 • REICHERS, Arnon, E., WANOUS, J.P., ve AUSTIN, James, T. (1997). Understanding and Managing Cynicism About Organizational Change. The Academy of Management Executive, 11, 48-59.
 • RIKETTA, Michael (2005). Organizational Identification: A Meta-Analysis, Journal of Vocational Behavior, 66, 358- 384.
 • SEZGİN-NARTGÜN, Şenay ve KALAY, Mustafa (2014). Öğretmenlerin Örgütsel Destek, Örgütsel Özdeşleşme İle Örgütsel Sı̇nı̇zm Düzeylerine İlı̇şkı̇n Görüşleri̇. Turkish Studies, International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 1361-1376.
 • ŞANTAŞ, Fatih, UĞURLUOĞLU, Özgür, KANDEMİR, Aysun ve ÇELİK, Yusuf (2016). Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Sı̇nı̇zm, İş Performansı ve Örgütsel Özdeşleşme Düzeyleri̇ Arasındaki̇ İlişkilerin İncelenmesi̇.
 • TAJFEL, Henry (1978). Social Categorization, Social İdentity, And Social Comparison, H. Tajfel (Ed.), Differantiation Between social groups. Studies in The Social Psychology of Intergroup Relations, London, Academic Press, 61-76.
 • TAJFEL, Henry ve TURNER, John C. (1986). The social Identity Theory Of Intergroup Behaviour, S. WORCHEL & W. G. AUSTIN (Ed.), Psychology of Intergroup Relations, Chicago, IL, Nelson, 7-24.
 • ULUBEY, Özgür ve TORAMAN, Çetin (2015). Yaratıcı Drama Yönteminin Akademik Başarıya Etkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(32), 195-220.
 • UYAR, İbrahim Enes. (2018). Hemşirelerde Örgütsel Sinizm ve Örgütsel Özdeşleşme Arasındaki İlişki. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Ünı̇versı̇tesi Sağlık Bı̇lı̇mleri̇ Enstitüsü, Hemşirelik Anabı̇lı̇m Dalı, İstanbul.
 • VANCE, R.J., BROOKS, S. M. ve TESLUK Paul E. (1996). Organizational Cynicism, Cycinal Cultures And Organizational Change Efforts. Paper presented 10th Annual Conference of the Society for Industrial and Organizational Psychology, Orlando, FL.
 • VANDICK, Rolf, WAGNER, Ulrich, STELLMACHER, Jost ve CHRİST, Oliver (2004). The Utility Of A Broader Conceptualization Organizational Identification. Which Aspect Really Matter? Journal of Occupational and Organizational Psychology, 77, 171-191.

 • VANKNIPPENBERG, D. ve VANSCHIE, E. C. M. (2000). Foci And Correlates Of Organizational İdentification. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 73, 137-147.
 • YAKIN, Burçak (2017). Örgütsel Güven, Örgütsel Özdeşleşme ve Örgütsel Sı̇nı̇zm İlı̇şkı̇si. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazı̇ Ünversitesi Sosyal Bı̇lı̇mler Enstitüsü, İşletme Anabı̇lı̇m Dalı Yönetim Organizasyon Bı̇lı̇m Dalı, Ankara.
 • YÜCEL, Cemil (2001). An illustration of meta analytic integration of previous research findings using school bureaucratization as an example. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 71-87.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Beşeri Bilimler, Ortak Disiplinler, İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Seval AKSOY KÜRÜ> (Sorumlu Yazar)
GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1370-0287
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Nisan 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 21

Kaynak Göster

APA Aksoy Kürü, S. (2020). ÖRGÜTSEL ÖZDEŞLEŞME VE ÖRGÜTSEL SİNİZM ARASINDAKİ İLİŞKİ: ULUSAL YAZINDA BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (21) , 137-172 . DOI: 10.29029/busbed.738152