Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

PERCEPTION OF DESTINATION IMAGE: THE CASE OF KEMALİYE-ERZİNCAN

Yıl 2021, Cilt , Sayı 22, 147 - 178, 21.10.2021
https://doi.org/10.29029/busbed.930809

Öz

The purpose of this research is to determine the image perception of tourists visiting Kemaliye destination. The questionnaire technique was used to obtain data for this study, which was designed as quantitative research. For this purpose, data were collected from local tourists who visited Kemaliye between May 2018 and October 2018 with the help of a survey technique. In the analysis of the data obtained, frequency, validity and difference analyses were performed. As a result of the factor analysis, the destination image perception of the tourists is distributed into three factors: nature and culture, social environment, general infrastructure and touristic superstructure. Accordingly, the image perception of tourists was determined that Kemaliye is strong in nature, culture and social environmental factors, while it is weak in the general infrastructure and touristic superstructure factors. Also on factor dimensions; According to the results of the difference analysis made on variables such as gender, education, profession, age, tour type, their previous visit to Kemaliye and the region they live; No significant difference was detected only according to the age variable and the shape of the tour, and significant differences were detected concerning other variables.

Kaynakça

 • AKYURT, Hakan ve Atay, Lütfi (2009). “Destinasyon İmaj Oluşturma Süreci”, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1-14.
 • ALBAYRAK, Aslı ve Özkul, Emrah (2013), “Y Kuşağı Turistlerin Destinasyon İmaj Algıları Üzerine Bir Araştırma”, Turkish Studies- International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8.6, 15-31.
 • ALTUNIŞIK, Remzi (2009). “Turizm İşletmelerinde Pazarlamanın Temelleri ve İki Farklı Pencereden Pazarlama Yönetimi: Üretici ve Tüketici Bakış Açısı”, Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında 7P ve 7C, (Ed: C. Avcıkurt, Ş. Demirkol, ve B. Zengin), (s. 50), Değişim Yayınları, Sakarya.
 • ARTUĞER, Savaş ve Çetinsöz, Burçin Cevdet (2014), “Destinasyon İmajı ile Destinasyon Kişiliği Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 6.1, 366-384.
 • ATAY, Lütfi (2003). “Destinasyon pazarlaması yönetimine İlişkin Stratejik bir Yaklaşım”, Dokuz Eylül üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi,, 3(2), 144-158. AVCIKURT, Cevdet, (2010). Turizmde Tanıtma ve Satış Geliştirme, 3.Baskı, Değişim Yayınları, İstanbul.
 • BALOĞLU, Şehmus ve Brinberg, David (1997). “Affective Images of Tourism Destinations”, Journal of Tourism Research, 11-15.
 • BEZİRGAN, Muammer, (2014), Destinasyon İmajı, Algılanan Değer, Aidiyet ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: Bir Araştırma, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Balıkesir Üniversitesi, SBE, Balıkesir.
 • CAMİLLERİ, M. Anthony (2018). Travel Marketing, Tourism Economics and the Airline Product An Introduction to Theory and Practice, Cham, Springer International Publishing, Switzerland.
 • CAN, Abdullah (2018). SPPS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi (6.baskı b.). Ankara: Pegem Akdemi.
 • DEL CHİAPPA, GİACOMO; BREGOLİ, ILENİA (2012). DESTİNATİON BRANDİNG DEVELOPMENT: LİNKİNG SUPPLY-SİDE AND DEMAND-SİDE PERSPECTİVES. IN R. H. TSİOTSOU & R.E. GOLDSMİTH (EDS.), STRATEGİC MARKETİNG İN tourism services (pp. 51-61). United Kingdom: Emerald Group Publishing Limited.
 • DOĞAN, Mustafa (2010), Ekomüze Odaklı Sürdürülebilir Destinasyon ve Gökçeada Üzerine Bir Uygulama, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, SBE, Çanakkale.
 • DOĞAN, Hulusi ve Üngüren, Engin (2012). Yerel Halkın Isparta Turizmine Yönelik Görüşleri Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 103-122.
 • EROĞLU, Sevgi (2018). Turizmde Destinasyon Markalaşması: Niğde Üzerine Bir Uygulama, (Yüksek Lisans Tezi), Nevşehir Hacı Bektaşı Veli Üniversitesi, SBE, Nevşehir.
 • GLAESSER, Dirk (2006). Crisis Management in the Tourism Industry. Burlington: Elsevier.
 • HACIOĞLU, Necdet ve Avcıkurt, Cevdet (2008). Turistik Ürün Çeşitlendirmesi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • HOLLOWAY, J. Christopher, C. Humphreys, ve R. Davidson (1989). The Business Of Tourism, Pitman, London.
 • ILYASOV, Ilgar (2015). Marka olarak Bakü'nün destinasyon imajı ve destinasyon imajının destinasyon seçimine etkisi, (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • KIYCI, Şule (2010), Bir İmaj Çeşidi Olarak Destinasyon İmajı ve Turizmde Destinasyon İmajının Ölçülmesinde (Amasra Örneği), (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, SBE, Zonguldak.
 • KİM, Hyounggon ve Richardson, Sarah, L. (2003). “Motion Pıcture Impacts On Destınatıon Images”, Annals of Tourism Research, 30(1), 216–237.
 • KOCAMAN, Serpil (2012). Destinasyon Yönetimi Kapsamında Marka Kimliğine Etki Eden Faktörlerin Marka İmajına Etkisi: Alanya Örneği, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Akdeniz Üniversitesi SBE, Antalya.
 • KOTLER, Philip (2005). A'dan Z'ye Pazarlamayla İlgilenen Herkesin Bilmesi Gereken 80 Kavram. (Çev. A. K. Bakkal), MediaCat Kitapları, İstanbul.
 • KOZAK, Metin (2013). Sürdürülebilir Turizm Kavram- Uygulamalar, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • KOZAK, Nazmi, Akoğlan Kozak, Meryem ve Kozak, Metin (2008). Genel Turizm, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • LAWS, Eric, Scott, Noel ve Parfitt, Nick (2002). “Synergies in Desitnation Image Management: A Case Study and Conceptualisation”, The International Journal of Tourism Resarch(4), 39-55.
 • LİKERT, Rensis (1932). “A Technıque for The Measurement of Attitudes”, Archives of Psychology, 140, 5-54.
 • MERCAN, Şefik Okan (2010). Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Bölgesel Planlama ve Turistik Ürün Oluşumu:Altınoluk Örneği Üzerine Bir Araştırma, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE, İzmir.
 • MİRZA, Nesibe (2015). Turistik Ürüne Dayalı Destinasyon Pazarlaması: İzmir İli Sağlık Turizmi Kümelenmesi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • MORRİSON, Alastair M. (2013). Marketing and Managing Tourism Destinations. Routledge. New York.
 • ÖZDEMİR, Gökçe (2007). Destinayon Yönetimi ve Pazarlama Temelleri İzmir İçin Bir Destinasyon Model Önerisi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi SBE, İzmir.
 • ÖZDEMİR, Gökçe (2014). Destinasyon Yönetimi ve Pazarlanması, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • ÖZDEMİR, Mehmet ve Kervankıran, İsmail (2011). Turizm ve Turizmin Etikleri Konusunda Yerel Halkın Yaklaşımlarının Belirlenmesi: Afyonkarahisar Örneği. Marmara Coğrafya Dergisi, 1-25.
 • ÖZELTAŞ Serçek, Gülseren ve Serçek, Sadık (2016). “Turizm Sektörünün Gelişmesi Önündeki engeller: Terörizm”, The Journal of Academic Social Science Studies, 42(3), 431-444.
 • PAGANO, Ninfa ( 2014). “Tourism Destination Image and Irish Websites”, International Journal of Business and Social Science, 5(8(1)), 178-188.
 • PİKE, Steven (2004.). Destination Marketing Organisations. Advances in Tourism Research Series. Taylor & Francis.
 • PİKE, Steven (2008). Destination Marketing: An Integrated Marketing Communication Approach, Elsevier Butterwortth, UK.
 • PRAYAG, Girish (2009). Tourists evaluations of destination image satisfaction and future behavioral intentions-the case of Mauritius. Journal of Travel & Tourism Marketing, 26, 836-853.
 • EREN, Ramazan ve Aypek, Nevzet (2012). Kırsal turizm bölgesinde yerel halkın turizmin gelişimine karşı tutumları: Cumalıkızık köyü örneği. International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES), 43-47.
 • SEYİDOĞLU, Halil (2009). Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı (10 b.), Güzem Can Yayınları, İstanbul.
 • STYLIDIS, Dimitrios ve Cherifi, Barbora (2018). Characteristics of destination image: Visitors and non-visitors’ images of London. Tourism Review, 73(1), 55-6.
 • TAŞ, Muhammed, Akyol, Ceyhun, ve Zengin, Burhanettin (2019). “Destinasyon İmaj Algısına Yönelik Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma: Kemaliye Örneği” International Journal of Geography and Geography Education (IGGE), 311-331.
 • TÜRKAY, Oğuz (2014). Destinayon Yönetimi Yönetim Bilim Bakış Açısıyla İşlevler,Yaklaşımlar ve Araçlar, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • TÜRKAY, Oğuz ve Çoban, S. (2013). Turistik Destinasyon Olma Kriterleri ve Sakarya Örneği. B. Zengin (Edt.) içinde, Geçmişten Günümüze Sakarya Turizmine Akademik Bir Bakış (ss. 231-242), Melisa Matbaası, Sakarya.
 • USTA, Öcal (2008). Turizm: Genel ve Yapısal Yaklaşım, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • ÜNER, M. Mithat, Güçer Eren ve Taşçı, Aslı (2006), “Türkiye Turizminde Yükselen Destinasyon Olarak İstanbul Şehrinin İmajı”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 17.2, 189-201
 • WANG, Chun Yang ve Hsu, Maxwell K. (2010). The relationships of destination image, satisfaction, and behavioral intentions: An integrated model. Journal of Travel & Tourism Marketing, 27(8), 829-843.
 • YAMAÇ, Zeynep (2015), Sakarya Destinasyonunun İmaj Algısına Yönelik Sakarya Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi SBE, Sakarya.
 • YARAŞLI, Göker Yarkın (2007), Destinasyon İmajı ve Trabzon Yöresine Dönük bir Çalışma, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Başkent Üniversitesi, SBE, Ankara.

DESTİNASYON İMAJ ALGISI: ERZİNCAN-KEMALİYE ÖRNEĞİ

Yıl 2021, Cilt , Sayı 22, 147 - 178, 21.10.2021
https://doi.org/10.29029/busbed.930809

Öz

Bu araştırmanın amacı, Kemaliye destinasyonunu ziyaret eden turistlerin imaj algısının tespit edilmesidir. Nicel bir araştırma olarak tasarlanan bu çalışma için verilerin elde edilmesinde anket tekniğinden yararlanılmıştır. Bu amaç doğrultusunda Mayıs-Eylül 2018 tarihleri arasında Kemaliye’yi ziyaret eden yerli turistlerden anket tekniği yardımıyla veriler toplanmıştır. Elde edilen verilerin çözümlenmesinde; frekans, geçerlilik ve farklılık analizleri yapılmıştır. Yapılan faktör analizi sonucunda turistlerin destinasyon imaj algısı; doğa ve kültür, sosyal çevre, genel alt yapı ve turistik üst yapı olmak üzere üç faktöre dağılmıştır. Buna göre turistlerin imaj algısı; Kemaliye’nin doğa ve kültür ve sosyal çevre faktörlerinde güçlü, genel alt yapı ve turistik üst yapı faktöründe ise zayıf şeklinde tespit edilmiştir. Ayrıca faktör boyutlarına; cinsiyet, eğitim, meslek, yaş, tur şekli, daha önce Kemaliye’ye gelme durumları ve yaşadıkları bölge gibi değişkenler üzerine yapılan, farklılık analizi sonuçlarına göre; sadece yaş değişkeni ve tur şekline göre anlamlı farklılık tespit edilmemiş ve diğer değişkenlere göre anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • AKYURT, Hakan ve Atay, Lütfi (2009). “Destinasyon İmaj Oluşturma Süreci”, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1-14.
 • ALBAYRAK, Aslı ve Özkul, Emrah (2013), “Y Kuşağı Turistlerin Destinasyon İmaj Algıları Üzerine Bir Araştırma”, Turkish Studies- International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8.6, 15-31.
 • ALTUNIŞIK, Remzi (2009). “Turizm İşletmelerinde Pazarlamanın Temelleri ve İki Farklı Pencereden Pazarlama Yönetimi: Üretici ve Tüketici Bakış Açısı”, Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında 7P ve 7C, (Ed: C. Avcıkurt, Ş. Demirkol, ve B. Zengin), (s. 50), Değişim Yayınları, Sakarya.
 • ARTUĞER, Savaş ve Çetinsöz, Burçin Cevdet (2014), “Destinasyon İmajı ile Destinasyon Kişiliği Arasındaki İlişkiyi Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 6.1, 366-384.
 • ATAY, Lütfi (2003). “Destinasyon pazarlaması yönetimine İlişkin Stratejik bir Yaklaşım”, Dokuz Eylül üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi,, 3(2), 144-158. AVCIKURT, Cevdet, (2010). Turizmde Tanıtma ve Satış Geliştirme, 3.Baskı, Değişim Yayınları, İstanbul.
 • BALOĞLU, Şehmus ve Brinberg, David (1997). “Affective Images of Tourism Destinations”, Journal of Tourism Research, 11-15.
 • BEZİRGAN, Muammer, (2014), Destinasyon İmajı, Algılanan Değer, Aidiyet ve Davranışsal Niyetler Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: Bir Araştırma, (Yayımlanmamış Doktora Tezi), Balıkesir Üniversitesi, SBE, Balıkesir.
 • CAMİLLERİ, M. Anthony (2018). Travel Marketing, Tourism Economics and the Airline Product An Introduction to Theory and Practice, Cham, Springer International Publishing, Switzerland.
 • CAN, Abdullah (2018). SPPS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi (6.baskı b.). Ankara: Pegem Akdemi.
 • DEL CHİAPPA, GİACOMO; BREGOLİ, ILENİA (2012). DESTİNATİON BRANDİNG DEVELOPMENT: LİNKİNG SUPPLY-SİDE AND DEMAND-SİDE PERSPECTİVES. IN R. H. TSİOTSOU & R.E. GOLDSMİTH (EDS.), STRATEGİC MARKETİNG İN tourism services (pp. 51-61). United Kingdom: Emerald Group Publishing Limited.
 • DOĞAN, Mustafa (2010), Ekomüze Odaklı Sürdürülebilir Destinasyon ve Gökçeada Üzerine Bir Uygulama, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, SBE, Çanakkale.
 • DOĞAN, Hulusi ve Üngüren, Engin (2012). Yerel Halkın Isparta Turizmine Yönelik Görüşleri Üzerine Bir Araştırma. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 103-122.
 • EROĞLU, Sevgi (2018). Turizmde Destinasyon Markalaşması: Niğde Üzerine Bir Uygulama, (Yüksek Lisans Tezi), Nevşehir Hacı Bektaşı Veli Üniversitesi, SBE, Nevşehir.
 • GLAESSER, Dirk (2006). Crisis Management in the Tourism Industry. Burlington: Elsevier.
 • HACIOĞLU, Necdet ve Avcıkurt, Cevdet (2008). Turistik Ürün Çeşitlendirmesi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • HOLLOWAY, J. Christopher, C. Humphreys, ve R. Davidson (1989). The Business Of Tourism, Pitman, London.
 • ILYASOV, Ilgar (2015). Marka olarak Bakü'nün destinasyon imajı ve destinasyon imajının destinasyon seçimine etkisi, (Yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • KIYCI, Şule (2010), Bir İmaj Çeşidi Olarak Destinasyon İmajı ve Turizmde Destinasyon İmajının Ölçülmesinde (Amasra Örneği), (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, SBE, Zonguldak.
 • KİM, Hyounggon ve Richardson, Sarah, L. (2003). “Motion Pıcture Impacts On Destınatıon Images”, Annals of Tourism Research, 30(1), 216–237.
 • KOCAMAN, Serpil (2012). Destinasyon Yönetimi Kapsamında Marka Kimliğine Etki Eden Faktörlerin Marka İmajına Etkisi: Alanya Örneği, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Akdeniz Üniversitesi SBE, Antalya.
 • KOTLER, Philip (2005). A'dan Z'ye Pazarlamayla İlgilenen Herkesin Bilmesi Gereken 80 Kavram. (Çev. A. K. Bakkal), MediaCat Kitapları, İstanbul.
 • KOZAK, Metin (2013). Sürdürülebilir Turizm Kavram- Uygulamalar, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • KOZAK, Nazmi, Akoğlan Kozak, Meryem ve Kozak, Metin (2008). Genel Turizm, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • LAWS, Eric, Scott, Noel ve Parfitt, Nick (2002). “Synergies in Desitnation Image Management: A Case Study and Conceptualisation”, The International Journal of Tourism Resarch(4), 39-55.
 • LİKERT, Rensis (1932). “A Technıque for The Measurement of Attitudes”, Archives of Psychology, 140, 5-54.
 • MERCAN, Şefik Okan (2010). Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Bölgesel Planlama ve Turistik Ürün Oluşumu:Altınoluk Örneği Üzerine Bir Araştırma, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE, İzmir.
 • MİRZA, Nesibe (2015). Turistik Ürüne Dayalı Destinasyon Pazarlaması: İzmir İli Sağlık Turizmi Kümelenmesi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi.
 • MORRİSON, Alastair M. (2013). Marketing and Managing Tourism Destinations. Routledge. New York.
 • ÖZDEMİR, Gökçe (2007). Destinayon Yönetimi ve Pazarlama Temelleri İzmir İçin Bir Destinasyon Model Önerisi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi SBE, İzmir.
 • ÖZDEMİR, Gökçe (2014). Destinasyon Yönetimi ve Pazarlanması, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • ÖZDEMİR, Mehmet ve Kervankıran, İsmail (2011). Turizm ve Turizmin Etikleri Konusunda Yerel Halkın Yaklaşımlarının Belirlenmesi: Afyonkarahisar Örneği. Marmara Coğrafya Dergisi, 1-25.
 • ÖZELTAŞ Serçek, Gülseren ve Serçek, Sadık (2016). “Turizm Sektörünün Gelişmesi Önündeki engeller: Terörizm”, The Journal of Academic Social Science Studies, 42(3), 431-444.
 • PAGANO, Ninfa ( 2014). “Tourism Destination Image and Irish Websites”, International Journal of Business and Social Science, 5(8(1)), 178-188.
 • PİKE, Steven (2004.). Destination Marketing Organisations. Advances in Tourism Research Series. Taylor & Francis.
 • PİKE, Steven (2008). Destination Marketing: An Integrated Marketing Communication Approach, Elsevier Butterwortth, UK.
 • PRAYAG, Girish (2009). Tourists evaluations of destination image satisfaction and future behavioral intentions-the case of Mauritius. Journal of Travel & Tourism Marketing, 26, 836-853.
 • EREN, Ramazan ve Aypek, Nevzet (2012). Kırsal turizm bölgesinde yerel halkın turizmin gelişimine karşı tutumları: Cumalıkızık köyü örneği. International Journal of Social and Economic Sciences (IJSES), 43-47.
 • SEYİDOĞLU, Halil (2009). Bilimsel Araştırma ve Yazma El Kitabı (10 b.), Güzem Can Yayınları, İstanbul.
 • STYLIDIS, Dimitrios ve Cherifi, Barbora (2018). Characteristics of destination image: Visitors and non-visitors’ images of London. Tourism Review, 73(1), 55-6.
 • TAŞ, Muhammed, Akyol, Ceyhun, ve Zengin, Burhanettin (2019). “Destinasyon İmaj Algısına Yönelik Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma: Kemaliye Örneği” International Journal of Geography and Geography Education (IGGE), 311-331.
 • TÜRKAY, Oğuz (2014). Destinayon Yönetimi Yönetim Bilim Bakış Açısıyla İşlevler,Yaklaşımlar ve Araçlar, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • TÜRKAY, Oğuz ve Çoban, S. (2013). Turistik Destinasyon Olma Kriterleri ve Sakarya Örneği. B. Zengin (Edt.) içinde, Geçmişten Günümüze Sakarya Turizmine Akademik Bir Bakış (ss. 231-242), Melisa Matbaası, Sakarya.
 • USTA, Öcal (2008). Turizm: Genel ve Yapısal Yaklaşım, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • ÜNER, M. Mithat, Güçer Eren ve Taşçı, Aslı (2006), “Türkiye Turizminde Yükselen Destinasyon Olarak İstanbul Şehrinin İmajı”, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 17.2, 189-201
 • WANG, Chun Yang ve Hsu, Maxwell K. (2010). The relationships of destination image, satisfaction, and behavioral intentions: An integrated model. Journal of Travel & Tourism Marketing, 27(8), 829-843.
 • YAMAÇ, Zeynep (2015), Sakarya Destinasyonunun İmaj Algısına Yönelik Sakarya Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Sakarya Üniversitesi SBE, Sakarya.
 • YARAŞLI, Göker Yarkın (2007), Destinasyon İmajı ve Trabzon Yöresine Dönük bir Çalışma, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Başkent Üniversitesi, SBE, Ankara.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Burhanettin ZENGİN
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6368-0969
Türkiye


Muhammed TAŞ (Sorumlu Yazar)
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ, KEMALİYE HACI ALİ AKIN UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU
0000-0002-5789-2826
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 21 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 22

Kaynak Göster

APA Zengin, B. & Taş, M. (2021). DESTİNASYON İMAJ ALGISI: ERZİNCAN-KEMALİYE ÖRNEĞİ . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (22) , 147-178 . DOI: 10.29029/busbed.930809