Sayı: 22, 21.10.2021

Yıl: 2021

Makaleler

BUSBED, ilk sayısını 2011 bahar döneminde yayımlamıştır. Sosyal ve Beşeri Bilimlerin her alanında özgün, yayımlanmamış, yayımlanmak üzere başka yere gönderilmemiş, makale, kitap kritiği, çeviri, derleme ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmaların bilim alemine sunulması amacıyla kurulmuştur.

BUSBED, bahar (Nisan) ve güz (Ekim) dönemi olmak üzere yılda iki defa çıkarılan akademik uluslararası ve hakemli bir dergidir.

Dergimizde aşağıdaki alanlarda üretilen akademik makaleler yayımlanır. 

İktisat, Sosyoloji, Siyaset Bilimi, İşletme, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe Öğretimi, Felsefe, Coğrafya, Eğitim Bilimleri,  Hukuk, Sanat Tarihi, Arkeoloji, İletişim Bilimleri, Dil Bilimi, Müzik, Güzel Sanatlar, Turizm,  Uluslararası İlişkiler,  Maliye, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Kamu Yönetimi, Çalışma Ekonomisi, Teoloji. 

Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları

The Principles of the Publication and Writing Rules

مبادئ النشر- قواعد كتابة الـمقالة

- BUSBED, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Bahar (Nisan) ve güz (Ekim) dönemi olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanır. Yayım dili, Türkçe, İngilizce ve Arapçadır. 

- Makale son kabul tarihleri: Bahar Dönemi için Kasım ayı sonu, Güz Dönemi için Mayıs ayı sonudur. 

- Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler ön kontrol, intihal taraması, hakem değerlendirmesi ile Türkçe-İngilizce dil kontrolü aşamalarından geçirilmektedir.  Ön Kontrol aşamasında üç defa incelendiği halde bu süreçten geçemeyen çalışma, yazara iade edilmekte ve aynı yayın döneminde tekrar işleme alınmamaktadır.  Ön Kontrol aşamasını geçen çalışmalar ise çift taraflı kör hakemlik ilkesi çerçevesinde en az iki hakemin görev aldığı değerlendirme sürecine alınmaktadır.

- Makalelerde APA referans stili kullanılmaktadır. 

- Makale, gönderilmeden önce dergi yazım kurallarına uygun hale getirilmelidir. Yazım kuralları için tıklayınız.

- Oluşturduğumuz taslak üzerinden makalenizi yazmalısınız. ÖRNEK MAKALE TASLAĞI İÇİN TIKLAYINIZ

Makalelerin Yayımlanmasını Engelleyen Önemli Hususlar

1. Editörler Kurulunun uygun görmediği,

2. Yazarlar tarafından iThenticate, Turnitin veya intihal.net programı üzerinden alınan intihal benzerlik raporlarında bir kaynaktan benzerlik oranı %3'ten, toplam benzerlik oranı ise %30'dan fazla olan,

3. Yazar ORCID tahsis numarası olmayan,

4. Yazar üye ve künye bilgileri yeterli olmayan,

5. Dergi yazım kurallarına göre hazırlanmamış,

6. İki yazardan fazla yazarı olan,

7. Türkçe, İngilizce ya da duruma göre Arapça özeti olmayan veya düzgün hazırlanmayan,

8. Zorunlu haller dışında, klasik sayfa altı dipnot sistemi kullanılan,

9. Editörler Kurulu’nun özel kararı dışında, yazarın yılda bir makale sayısını aşan,

10. Sayfa altı, iç kısmı veya dosya adında yazar adı bulunan,

11. Editör ön incelemesinde içerik, düzen, kaynak, değerlendirme, yöntem, dil vs. bakımından yetersiz  görülen,

12. Editörler Kurulu’nun özel kararı dışında, 8 sayfadan az, 30 sayfadan fazla olan,

13. Derginin basım ve yayım sürecine girmesine kadar değerlendirme süreci tamamlanamayan,

14. Daha önce reddedilmiş olan,

15. Derginin ilgili sayı kapasitesini aşan makaleler değerlendirmeye alınmaz/yayımlanmaz.

16. “Etik Kurul İzni Gerektiren” çalışmalar için ilgili Etik Kurul Raporu'nu yüklemek zorunludur.

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, bilginin tarafsız ve saygın bir şekilde gelişimine ve dağıtımını benimsemiştir. Yayın sürecinde, yazarlar, okuyucular, araştırmacılar, yayıncılar, hakemler ve editörlerin etik kurallarla ilgili esaslara uymasını bekler. Söz konusu paydaşların Committee on Publication Ethics (COPE) tarafından yayınlanan açık erişim rehberlerine göre aşağıda paylaşılan standart genel ve özel etik kurallara ve sorumluluklara dikkat etmesi gerekmektedir.

I. Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı genel eylemler
a) İntihal: Başkalarının fikirlerini, metotlarını, verilerini, uygulamalarını, yazılarını, şekillerini veya eserlerini, bilimsel etik kurallarına uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendi eseriymiş gibi sunmak,

b) Sahtecilik: Araştırmaya dayanmayan veriler üretmek, sunulan veya yayınlanan eseri gerçek olmayan verilere dayandırarak düzenlemek veya değiştirmek, bunları rapor etmek veya yayımlamak, yapılmamış bir araştırmayı yapılmış gibi göstermek,

c) Çarpıtma: Araştırma kayıtları ve elde edilen verileri tahrif etmek, araştırmada kullanılmayan yöntem, cihaz ve materyalleri kullanılmış gibi göstermek, araştırma hipotezine uygun olmayan verileri değerlendirmeye almamak, ilgili teori veya varsayımlara uydurmak için veriler veya sonuçlarla oynamak, destek alınan kişi ve kuruluşların çıkarları doğrultusunda araştırma sonuçlarını tahrif etmek veya şekillendirmek,

ç) Mükerrer yayım: Bir araştırmanın aynı sonuçlarını içeren birden fazla eseri doçentlik sınavı değerlendirmelerinde ve akademik terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,

d) Dilimleme: Bir araştırmanın sonuçlarını araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde, uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak ve birbirine atıf yapmadan çok sayıda yayın yaparak belirli sınav değerlendirmelerinde ve akademik teşvik ve terfilerde ayrı eserler olarak sunmak,

e) Haksız yazarlık: Aktif katkısı olmayan kişileri makale yazarlarına eklemek, aktif katkısı olan kişileri yazarlar arasına dâhil etmemek, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek, aktif katkısı olanların isimlerini yayım sırasında veya sonraki baskılarda eserden çıkarmak, aktif katkısı olmadığı halde nüfuzunu kullanarak ismini yazarlar arasına dâhil ettirmek,

f) Diğer etik ihlali türleri: Destek alınarak yürütülen araştırmaların yayınlarında destek veren kişi, kurum veya kuruluşlar ile onların araştırmadaki katkılarını açık bir biçimde belirtmemek, insan ve hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalarda etik kurallara uymamak, yayınlarında hasta haklarına saygı göstermemek, hakem olarak incelemek üzere görevlendirildiği bir eserde yer alan bilgileri yayınlanmadan önce başkalarıyla paylaşmak, bilimsel araştırma için sağlanan veya ayrılan kaynakları, mekânları, imkânları ve cihazları amaç dışı kullanmak, tamamen dayanaksız, yersiz ve kasıtlı etik ihlali suçlamasında bulunmak (YÖK Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi, Madde 8)

II. Paydaşların Sorumlulukları
1. Yazarların Sorumlulukları

· Makaledeki tüm verilerin gerçek ve özgün olduğu beyan edilmelidir.

· Ön değerlendirme veya hakem değerlendirme sonucunda gösterilen intihal durumunu, hataları, şupheli durumları ve önerilen düzeltmeleri yapılması zorunludur. Yapılmayacak ise, tutarlı bir şekilde gerekçesi bildirilmelidir.

· Makale veya araştırmanın “Kaynakça”sı eksiksiz ve dergimizin yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır.

· İntihal ve sahte verilerden uzak durulmalıdır..

· Araştırmanın birden fazla dergide yayımlanmasına imkan verilmemelidir.

2. Hakemlerin Sorumlulukları
Dergimiz idaresi, hakemlik sürecinin etik yayıncılık kuralları çerçevesinde başarılı bir şekilde yürütülmesini ve iyileştirilmesini taahhüt eder. Araştırmaların paydaşları ve okuyucularının, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi'nde yayımlanan incelemelerde gördükleri intihal, mükerrer yayın, yanlışlık, şüpheli içerik veya durumları sbe.dergi@bingol.edu.tr email adresine bildirmeleri memnuniyetle karşılar. Konu hakkında elde edilen veri sonuçları ilgili taraflara bildirir ve takibini yapar. Hakemlerin aşağıdaki esaslara uymasını temel alır.


· Değerlendirmeler tarafsızca yapılmalıdır.

· Hakemler ile değerlendirme konusu makalenin paydaşları arasında çıkar çatışması olmamalıdır.

· Makale ile ilgili diğer makale, eser, kaynak, atıf, kural ve benzeri eksiklerin tamamlanmasını işaret edilmelidir.

· Çift taraflu kör hakemlik sistemine binaen değerlendirmesi yapılmış makaleler veya hakemleri açıklanmamalıdır.


4. Editörlerin Sorumlulukları
· Editörler, makaleleri kabul etmek ya da reddetmek sorumluluk ve yetkisine sahiptir. Bu sorumluluk ve yetkisini yerinde ve zamanında kullanmak zorundadır.

· Editörler, kabul ya da reddettiği makalelerle ilgili çıkar çatışması içerisinde olmamalıdır.

· Editörler, özgün ve alanına katkı sağlayacak makaleleri kabul etmelidir.

· Editörler, dergi politikası, yayım kuralları ve seviyesine uymayan eksik ve hatalı araştırmaları hiçbir etki altında kalmadan reddetmelidir.

· Editörler, yanlış, eksik ve problemli makalelerin hakem raporu öncesi veya sonrasında geri çekilmesine ya da düzeltildikten sonra yayımlanmasına imkan vermelidir.

· Editörler, en az iki hakem tarafından değerlendirilen makalelerin çift taraflı kör hakemlik sistemine göre değerlendirilmesini sağlar ve hakemleri gizli tutar.

Editörler, “Turnitin” intihal programı aracılığıyla makalelerin intihal durumu ve yayımlanmamış özgünaraştırmalar olup olmadığını sağlar.

5. İntihal Politikası
Dergimize gelen her inceleme, Turnitin intihal programında taranmaktadır. Editörlerin, hakemlerin ve yazarların, uluslararası yayın etik kurallarına uyması ve makalelerin yazım kurallarına uyumlu olması zorunluluğu vardır.