Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

THE RELATIONSHIP BETWEEN SALES VOLUME AND CONSUMER CONFIDENCE INDEX IN THE TURKISH RETAIL INDUSTRY

Yıl 2021, Cilt , Sayı 22, 773 - 790, 21.10.2021
https://doi.org/10.29029/busbed.940072

Öz

In this study, the relationship between retail sales volume index and consumer confidence index has been examined. The data is for the period 2010Q1-2015Q4. While retail sales volume index is used as the dependent variable in the analysis, independent variables such as consumer confidence index, real GDP and consumer price indices are used. ADF (Augmented Dickey-Fuller) method was applied to determine the stationary state of the series. In addition, an ARDL test was performed for the short and long term applications of the series. According to the research findings obtained, we can see that consumer confidence index and consumer price index variables affect the retail sales volume index variable positively and significantly in the long run; however, it was determined that the real GDP variable positively but did not significantly affect the retail sales volume.

Kaynakça

 • Akıncı, G.M. (2013). Gençler ve Alışveriş Merkezleri (AVM’ler): AVM Kullanım Tercihleri Hakkında Bir Alan Çalışması, MEGARON, 8(2), 87-96.
 • Altınay, M. ve Bilgimöz, S. (2015). Alışveriş Merkezlerinin Tercih Edilme Nedenleri ve Rekreasyonla İlişkisi, Journal of RecreationandTourismResearch, 2 (3), 37-47.
 • Arrow, K.J. (1972). “GiftsandExchanges”, PhilosophyandPublicAffairs, 1(4), (Aktaran: Oğuz, H. (2006). Makroekonomik Politikaların Performansında Sosyal Sermayenin ve Kurumların Rolü, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, (12)
 • Bakan, İ., Eyitmiş, A.E. ve Fettahlıoğlu, H.S. (2013). Kahramanmaraş’ta alışveriş merkezleri algısı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Dergisi, 3(1), 195-208.
 • Brown, I. andRuwanga, J. (2008). B2C E-Commerce Success: A Test andValidation of a RevisedConceptual Model, The Electronic Journal Infor¬mation Systems Evaluation, 1(3), 167-184.
 • Dickey, D.A., Fuller, W.A. (1979). Distribution of TheEstimatorsforAutoregressive Time Series With a UnitRoot”. Journal of theAmerican Statistical Society. 74 (366), 427-431.
 • Engle, R.F.,Granger, C.W.J. (1987). Co-integrationandErrorCorrection: Representation, EstimationandTesting. Econometrica, 55 (2), 251-76.
 • Ergin, R.A. (2007). Sosyal Sermayenin Yöneticiler Bağlamında Ölçülmesine Yönelik Konya Sanayisinde Bir Araştırma, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Fidani, H., ve Albeni, M. (2014). Asimetrik Bilginin E-Ticaret Üzerinde¬ki Etkileri: Tüketicilerin Güven Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2), 287-298.
 • Fukuyama, F. (2000). Güven: Sosyal Erdemler ve Refahın Yaratılması, (1995), (Çev.:Ahmet Buğdaycı), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara.
 • Germir, H.N., Korkmaz, M., Şen, E., Şahbudak, E. ve Kart, N. (2015).Perakende Satış Hacim ve Ticaret ve Hizmet Endeksleri Analizi,Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi, 6, 1-30.
 • Görmüş, Ş. ve Güneş, S. (2010). Consumer Confidence, Stock Prices and Exchange Rates: The Case of Turkey. Applied Econometrics and International Development, 10(2).
 • Johansen, S.,Juselius, K. (1990). Maximum LikelihoodEstimationandİnference on Cointegration – with Applications toTheDemandfor Money. Oxford Bulletin of EconomicsandStatistics, 52 (2), 169-210.
 • Humphrey, J.andSchmitz, H. (1998). Trustand Inter-FirmRelations in DevelopingandTransitionEconomies,TheJournal of Development Studie, 34(4), 32-61.
 • Kayahan, L.,Hepaktan, C.E. (2016), Türkiye’de Elektronik Ticaret Hacmini Etkileyen Faktörlere İlişkin Var Analizi (2005-2015), Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4, 159-190.
 • Khan, M.S. ve Senhadji, A.S. (2000). ThresholdEffects in theRelationshipBetweenInflationandGrowth, IMF WorkingPaper, No:00/110, June 2000. https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2000/wp00110.pdf (30.03.2017)
 • Lin, B.W.,Li, P.C. andChen, J.S. (2006). SocialCapital, CapabilitiesandEntrepreneuiralStrategies: A Study of Taiwanese High Thec New Ventures, TechnologicalForecastingandSocialChanges, 73.
 • Neira, I., Vázquez, E. and Portela, M. (2009).An Empirical Analysis of SocialCapitalandEconomicGrowth in Europe (1980-2000), SocialIndicatorsResearch, 92(1), 111-129.
 • Pesaran, H.,Shin, Y., Smith, R.J. (2001). BoundsTestingApproachestothe Analysis of Level Relationships. Journal of AppliedEconometrics, 16 (3), 289-326.
 • Pesaran, H., Smith, R.P. (1998). Structural Analysis of CointegratingVARs. Journal of EconomicSurveys, 12 (5), 471-505.
 • Türen, U., Gökmen, Y. ve Tokmak, İ. (2011).Türkiye’de E-Ticaret İşlem Hacmini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma: Bir Model Önerisi, Savunma Bilimleri Dergisi, 10(1), 49-71.
 • Valadkhani, A. (2003). TheCauses of Unemployment in Iran: An EmpricalInvestigation. International Journal of Applied Business andEconomicResearch, 1 (1), 21-33. http:// ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1416&context=commpapers. (27.01.2017)
 • Varinli, İ. ve Acar, N. (2011). “Tüketicilerin Alışveriş Yaptıkları Mağazayı Değerlendirmelerinde Etkili Olan Faktörler ile Sadakat Arasındaki İlişki: Kayseri İlinde Yapılan Bir Araştırma”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12(1), 1-20.
 • Yılmaz, K., Akçay, C. ve Alper, E. (2002). Enflasyon ve Büyüme Dinamikleri: Gelişmekte Olan Ülke Deneyimleri Işığında Türkiye Analizi, TÜSİAD Yayını.
 • Zak P.J. andKnack, S. (2001). “TrustandGrowth” EconomicJournal, 111(470), 295-321.

TÜRKİYE PERAKENDE SEKTÖRÜNDE SATIŞ HACMİ İLE TÜKETİCİ GÜVEN İNDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

Yıl 2021, Cilt , Sayı 22, 773 - 790, 21.10.2021
https://doi.org/10.29029/busbed.940072

Öz

Bu çalışmada, perakende satış hacmi endeksi ile tüketici güven endeksi arasındaki ilişki incelemiştir. Veriler 2010Q1-2015Q4 dönemine aittir. Analizde bağımlı değişken olarak perakende satış hacmi endeksi kullanılırken, bağımsız değişkenler tüketici güven endeksi, reel GSYİH ve tüketici fiyat endeksleri kullanılmıştır. Serilerin durağan durumunu belirlemek için Augmented Dickey-Fuller yöntemi uygulanmıştır. Ayrıca serinin kısa ve uzun vadeli analizleri için ARDL sınır testi yapılmıştır. Elde edilen araştırma bulgularına göre, uzun vadede tüketici güven endeksi ve tüketici fiyat endeksi değişkenlerinin perakende satış hacmi endeksi değişkenini olumlu ve anlamlı düzeyde etkilediğini ancak gerçek GSYİH değişkeninin perakende satış hacmini olumlu ancak önemli ölçüde etkilemediği belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Akıncı, G.M. (2013). Gençler ve Alışveriş Merkezleri (AVM’ler): AVM Kullanım Tercihleri Hakkında Bir Alan Çalışması, MEGARON, 8(2), 87-96.
 • Altınay, M. ve Bilgimöz, S. (2015). Alışveriş Merkezlerinin Tercih Edilme Nedenleri ve Rekreasyonla İlişkisi, Journal of RecreationandTourismResearch, 2 (3), 37-47.
 • Arrow, K.J. (1972). “GiftsandExchanges”, PhilosophyandPublicAffairs, 1(4), (Aktaran: Oğuz, H. (2006). Makroekonomik Politikaların Performansında Sosyal Sermayenin ve Kurumların Rolü, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, (12)
 • Bakan, İ., Eyitmiş, A.E. ve Fettahlıoğlu, H.S. (2013). Kahramanmaraş’ta alışveriş merkezleri algısı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Dergisi, 3(1), 195-208.
 • Brown, I. andRuwanga, J. (2008). B2C E-Commerce Success: A Test andValidation of a RevisedConceptual Model, The Electronic Journal Infor¬mation Systems Evaluation, 1(3), 167-184.
 • Dickey, D.A., Fuller, W.A. (1979). Distribution of TheEstimatorsforAutoregressive Time Series With a UnitRoot”. Journal of theAmerican Statistical Society. 74 (366), 427-431.
 • Engle, R.F.,Granger, C.W.J. (1987). Co-integrationandErrorCorrection: Representation, EstimationandTesting. Econometrica, 55 (2), 251-76.
 • Ergin, R.A. (2007). Sosyal Sermayenin Yöneticiler Bağlamında Ölçülmesine Yönelik Konya Sanayisinde Bir Araştırma, (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.
 • Fidani, H., ve Albeni, M. (2014). Asimetrik Bilginin E-Ticaret Üzerinde¬ki Etkileri: Tüketicilerin Güven Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(2), 287-298.
 • Fukuyama, F. (2000). Güven: Sosyal Erdemler ve Refahın Yaratılması, (1995), (Çev.:Ahmet Buğdaycı), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara.
 • Germir, H.N., Korkmaz, M., Şen, E., Şahbudak, E. ve Kart, N. (2015).Perakende Satış Hacim ve Ticaret ve Hizmet Endeksleri Analizi,Uluslararası Hakemli Pazarlama ve Pazar Araştırmaları Dergisi, 6, 1-30.
 • Görmüş, Ş. ve Güneş, S. (2010). Consumer Confidence, Stock Prices and Exchange Rates: The Case of Turkey. Applied Econometrics and International Development, 10(2).
 • Johansen, S.,Juselius, K. (1990). Maximum LikelihoodEstimationandİnference on Cointegration – with Applications toTheDemandfor Money. Oxford Bulletin of EconomicsandStatistics, 52 (2), 169-210.
 • Humphrey, J.andSchmitz, H. (1998). Trustand Inter-FirmRelations in DevelopingandTransitionEconomies,TheJournal of Development Studie, 34(4), 32-61.
 • Kayahan, L.,Hepaktan, C.E. (2016), Türkiye’de Elektronik Ticaret Hacmini Etkileyen Faktörlere İlişkin Var Analizi (2005-2015), Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 4, 159-190.
 • Khan, M.S. ve Senhadji, A.S. (2000). ThresholdEffects in theRelationshipBetweenInflationandGrowth, IMF WorkingPaper, No:00/110, June 2000. https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2000/wp00110.pdf (30.03.2017)
 • Lin, B.W.,Li, P.C. andChen, J.S. (2006). SocialCapital, CapabilitiesandEntrepreneuiralStrategies: A Study of Taiwanese High Thec New Ventures, TechnologicalForecastingandSocialChanges, 73.
 • Neira, I., Vázquez, E. and Portela, M. (2009).An Empirical Analysis of SocialCapitalandEconomicGrowth in Europe (1980-2000), SocialIndicatorsResearch, 92(1), 111-129.
 • Pesaran, H.,Shin, Y., Smith, R.J. (2001). BoundsTestingApproachestothe Analysis of Level Relationships. Journal of AppliedEconometrics, 16 (3), 289-326.
 • Pesaran, H., Smith, R.P. (1998). Structural Analysis of CointegratingVARs. Journal of EconomicSurveys, 12 (5), 471-505.
 • Türen, U., Gökmen, Y. ve Tokmak, İ. (2011).Türkiye’de E-Ticaret İşlem Hacmini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma: Bir Model Önerisi, Savunma Bilimleri Dergisi, 10(1), 49-71.
 • Valadkhani, A. (2003). TheCauses of Unemployment in Iran: An EmpricalInvestigation. International Journal of Applied Business andEconomicResearch, 1 (1), 21-33. http:// ro.uow.edu.au/cgi/viewcontent.cgi?article=1416&context=commpapers. (27.01.2017)
 • Varinli, İ. ve Acar, N. (2011). “Tüketicilerin Alışveriş Yaptıkları Mağazayı Değerlendirmelerinde Etkili Olan Faktörler ile Sadakat Arasındaki İlişki: Kayseri İlinde Yapılan Bir Araştırma”, C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 12(1), 1-20.
 • Yılmaz, K., Akçay, C. ve Alper, E. (2002). Enflasyon ve Büyüme Dinamikleri: Gelişmekte Olan Ülke Deneyimleri Işığında Türkiye Analizi, TÜSİAD Yayını.
 • Zak P.J. andKnack, S. (2001). “TrustandGrowth” EconomicJournal, 111(470), 295-321.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular İktisat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Halim TATLI
Bingöl Üniversitesi
0000-0002-7940-0087
Türkiye


Beşir KOÇ (Sorumlu Yazar)
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6885-2240
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 21 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 22

Kaynak Göster

APA Tatlı, H. & Koç, B. (2021). THE RELATIONSHIP BETWEEN SALES VOLUME AND CONSUMER CONFIDENCE INDEX IN THE TURKISH RETAIL INDUSTRY . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (22) , 773-790 . DOI: 10.29029/busbed.940072