Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

A RESEARCH OF THE RELATIONSHIP AMONG THE UNDERGRADUATES’ PSYCHOLOGICAL VULNERABILITY OF

Yıl 2021, Cilt , Sayı 22, 359 - 382, 21.10.2021
https://doi.org/10.29029/busbed.941346

Öz

This study analysed the relationships among the undergraduates’ psychological vulnerability, psychological well-being, social trust and satisfaction levels according to the gender variable. Three scales are applied in the frame of the study; “Psychological vulnerability scale”, “Psychological well-being scale”, “Social trust and satisfaction level scale”. It is concluded that there is statistically no meaningful difference in the scale of psychological vulnerabilities by gender. In terms of psychological well-being by gender, it is found that there is a statistically meaningful difference in half of the significance levels of the scale and no meaningful difference in the other half by gender. It is confirmed that there was statistically no significant difference in 7 items of the Social Trust and Satisfaction Levels scale, and a statistically significant difference in 4 items by gender; as a result, this situation appears in favour of male students.

Kaynakça

 • Akın, A., Eroğlu Y., Kayış A. R. & Satıcı S. A. (2013). The validity and reliability of the Turkish version of the relational-interdependent self-construal scale. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 579–584.
 • Akın, A., & Eker, H. (2011). Turkish version of the Psychological Vulnerability Scale: A study of validity and reliability. Paper presented at the 32th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR), July, 18-20, Münster, Germany.
 • Akın, A. (2008). Scales of Psychological Well-Being: A Study of Validity and Reliability. Educational Science: Theory & Practice, 8 (3),721–750.
 • Akın. A, Uysal, R.. & Çitemel, N. (2013). Sosyal güvende hissetme ve memnununiyet ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 34-40.
 • Akın, A. & Akın, U. (2015). Arkadaşlık kalitesi ve öznel mutluluk: Öznel zindeliğin aracılık rolü. Eğitim ve Bilim Dergisi, 40(177), 233-241.
 • Berber-Çelik, Ç. (2018). Bağlanma Stilleri, Psikolojik İyi Oluş ve Sosyal Güvende Hissetme: Aralarındaki İlişki Ne? Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(25), 27-40.
 • Bertocci, D., Hirsch, E., Sommer, W. ve Williams, A. (1992). Student Mental Health Needs: Survey Results And Đmplications For Service. Journal Of American College Health, 41, pp.3–12.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). “Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı”. (Geliştirilmiş 7. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Can, A. (2013). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi. 1-429.
 • Clason, D. L. & Dormody, T. J. (1994). “Analyzing data measured by individual Likert-type items”, Journal of Agricultural Education, 35(4), 31- 35.
 • Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2013). “Research methods in education”. London: Routledge.
 • Crocker, J. (2002). Contingencies of self-worth: Implications for self-regulation and psychological vulnerability. Self and Identity, 1(2), 143-149.
 • Çeçen, A. R. & Cenkseven F. (2007). Üniversite öğrencilerinde yalnızlığın yordayıcıları olarak psikolojik iyi olma. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 109-118.
 • Çelik, E. &Topçuoğlu, P. (2017). Proaktif kişiliğin öznel zindelik ile merak arasındaki ilişkide aracılık etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 1221-1240.
 • Depue, R.A. & Morrone-Strupinsky, J.V. (2005). A neurobehavioral model of affiliative bonding: Implications for conceptualizing a human trait of affiliation. Behavioural and Brain Sciences, 28, 313-395.
 • Diener, E. (1984). Subjective Well-Being. Psychological Bulletin, 95 , 3, 542-575.
 • Diener, E., Diener, C. (1996). Most people are happy. Psychological Science, 7, 181–185.
 • Ekşi, H., Erök-Özkapı, D. & Ümmet, D. (2019). Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Kırılganlıkla Öznel Zindelik Arasındaki İlişkide Genel Psikolojik Sağlığın Aracı Rolü, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(5) 185–190.
 • Ekşi, H., Bikeç, S. M. & Ümmet, D. (2017). Öğretmen adaylarında kendini sansürleme, psikolojik kırılganlık ve koşullu öz değer. Küreselleşen dünyada eğitim el kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Eryılmaz, A. (2013). Ergen Özne İyi-Oluşu İle Olumlu Gelecek Beklentisi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 24, 209-215.
 • Gilbert, P., McEwan, K., Mitra, R., Richter, A., Franks, L., Mills, A., Bellew, R. ve Gale, C. (2009). An exploration of different types of positive affect in students and patients with bipolar disorder. Clinical Neuropsychiatry, 6,135-143.
 • Hayes, J.A. (1997). What Does The Brief Symptom Inventory Measure Đn College And University Counseling Center Clients?, Journal Of Counseling Psychology, 44, 360–367.
 • Humphrey, R. & Mccarthy, P. (1998). Stress And The Contemporary Student. Higher Education Quarterly, 52, 221-242.
 • Ingram, R. E. & Price, J. M. (2010). Understanding psychopathology: The role of vulnerability. In R. E. Ingram and J. M. Price (Eds.) Vulnerability to Psychopathology: Risk across the Lifespan(pp. 3-17). New York: Guilford Press.
 • Karasar, N. (2005). Araştırmalarda Rapor Hazırlama. (13. Basım). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Keser, A. (2006). Çağrı Merkezi Çalışanlarında İş Yükü Düzeyi İle İş Doyumu İlişkisinin Araştırılması. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 100-119.
 • Keyes, M.L.C., Smotkin, D. & Ryff, D.C. (2002). Opptimizing Well-Being: The Empirical of Two Tradition. Journal of Personality and School Psychology, 82 (6), 1007-1022.
 • Monk, E.M. & Mahmood, Z. (1999). Student Mental Health: A Pilot Study. Counselling Psychology Quarterly, 12, pp.199–210.
 • Özbek, M. F. (2008). Güven, belirsizlik ve risk alma davranışı ilişkisi: Teorik yaklaşım. Akademik Bakış, 15, 1-12.
 • Ryff, C.D. (1995). Psychological Well-Being in Adult Life. Current Directions in Psychological Science, 4 (4), 99-104.
 • Ryff, C. D. & Keyes, C. L. M. (1995). The Structure of Psychological Well-being Revisited. Journalof Personality and Social Psychology, 69, 719–727.
 • Ryff, C.D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 578(6), 1069-1081.
 • Sarıçam, H. (2015). Sosyal Kırılganlık Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, International Online Journal of Educational Sciences, 7(1), 190-202. Savcı, M. ve Aysan, F. (2016). Kişilik özelliklerinin öznel zindelik ve psikolojik iyi oluşa etkisi VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, 5-8 Mayıs 2016 Çanakkale.
 • Seligman, M. E. (2002). Positive psychology, positive prevention, and positive therapy. Handbook of PositivePsychology, (2) 3-12.
 • Satıcı, S. A. (2016). Psychological vulnerability, resilience, and subjective well-being: The mediating role of hope. Personality and Individual Differences, 102, 68-73.
 • Scanlon, A. & Lee, G. A. (2007). Theuse of the term vulnerability in acutecare: Why does it differ Sand what does it mean? Australian Journal of Advanced Nursing, 24(3), 54.
 • Sinclair, V. G. & Wallston, K. A. (1999). The development and validation of the Psychological Vulnerability Scale. Cognitive Therapy and Research, 23(2), 119-129.
 • Tatlılıoğlu, K. (2015). Üniversite öğrencilerinin aylık gelir ve harcama düzeyi ile psikolojik iyi oluşları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Bingöl üniversitesi örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(55), 1-15.
 • Tanhan, F. (2007). Ölüm kaygısıya baş etme eğitiminin ölüm kaygısı ve psikolojik iyi olma düzeyine etkisi”. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Tezbaşaran. A. A. (1996). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Turan, İ., Şimşek, Ü. & & Aslan, H. (2015). “Eğitim Araştırmalarında Likert Ölçeği ve Likert-Tipi Soruların Kullanımı ve Analizi”, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 186-203.
 • Yavuz, Ç. (2006) “Rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğrencilerinde öznel iyi olma, psikiyatrik belirtiler ve bazı kişilik özellikleri: Karşılaştırmalı bir çalışma”. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK KIRILGANLIKLARI, PSİKOLOJİK İYİLİK HALLERİ VE SOSYAL GÜVEN VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE İNCELENMESİ

Yıl 2021, Cilt , Sayı 22, 359 - 382, 21.10.2021
https://doi.org/10.29029/busbed.941346

Öz

Bu araştırmada, üniversite öğrencilerinin psikolojik kırılganlıkları, psikolojik iyilik halleri, sosyal güven ve memnuniyet düzeyleri arasındaki ilişki cinsiyet değişkenine göre incelenmiştir. Araştırmada, “Psikolojik kırılganlık ölçeği”, “Psikolojik iyilik ölçeği”, “Sosyal güven ve memnuniyet düzeyi ölçeği” olmak üzere 3 adet ölçek uygulanmıştır. Cinsiyete göre, psikolojik kırılganlıklar ölçeğinde, istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı sonucuna varılmıştır. Cinsiyete göre, psikolojik iyilik hallerinde ise ölçeğin anlamlılık düzeylerinin yarısında istatistiksel olarak anlamlı fark olduğu, diğer yarısında ise anlamlı bir farkın olmadığı sonucu bulunmuştur. Cinsiyete göre, sosyal güven ve memnuniyet düzeylerinin 7 maddesinde istatistiksel olarak anlamlı bir farkın olmadığı, 4 tanesinde ise istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu doğrulanmış ve bu durum erkeklerin lehinde ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

 • Akın, A., Eroğlu Y., Kayış A. R. & Satıcı S. A. (2013). The validity and reliability of the Turkish version of the relational-interdependent self-construal scale. Procedia Social and Behavioral Sciences, 5, 579–584.
 • Akın, A., & Eker, H. (2011). Turkish version of the Psychological Vulnerability Scale: A study of validity and reliability. Paper presented at the 32th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR), July, 18-20, Münster, Germany.
 • Akın, A. (2008). Scales of Psychological Well-Being: A Study of Validity and Reliability. Educational Science: Theory & Practice, 8 (3),721–750.
 • Akın. A, Uysal, R.. & Çitemel, N. (2013). Sosyal güvende hissetme ve memnununiyet ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(1), 34-40.
 • Akın, A. & Akın, U. (2015). Arkadaşlık kalitesi ve öznel mutluluk: Öznel zindeliğin aracılık rolü. Eğitim ve Bilim Dergisi, 40(177), 233-241.
 • Berber-Çelik, Ç. (2018). Bağlanma Stilleri, Psikolojik İyi Oluş ve Sosyal Güvende Hissetme: Aralarındaki İlişki Ne? Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(25), 27-40.
 • Bertocci, D., Hirsch, E., Sommer, W. ve Williams, A. (1992). Student Mental Health Needs: Survey Results And Đmplications For Service. Journal Of American College Health, 41, pp.3–12.
 • Büyüköztürk, Ş. (2007). “Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı”. (Geliştirilmiş 7. Baskı). Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Can, A. (2013). SPSS ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Nicel Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi. 1-429.
 • Clason, D. L. & Dormody, T. J. (1994). “Analyzing data measured by individual Likert-type items”, Journal of Agricultural Education, 35(4), 31- 35.
 • Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2013). “Research methods in education”. London: Routledge.
 • Crocker, J. (2002). Contingencies of self-worth: Implications for self-regulation and psychological vulnerability. Self and Identity, 1(2), 143-149.
 • Çeçen, A. R. & Cenkseven F. (2007). Üniversite öğrencilerinde yalnızlığın yordayıcıları olarak psikolojik iyi olma. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 109-118.
 • Çelik, E. &Topçuoğlu, P. (2017). Proaktif kişiliğin öznel zindelik ile merak arasındaki ilişkide aracılık etkisi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(3), 1221-1240.
 • Depue, R.A. & Morrone-Strupinsky, J.V. (2005). A neurobehavioral model of affiliative bonding: Implications for conceptualizing a human trait of affiliation. Behavioural and Brain Sciences, 28, 313-395.
 • Diener, E. (1984). Subjective Well-Being. Psychological Bulletin, 95 , 3, 542-575.
 • Diener, E., Diener, C. (1996). Most people are happy. Psychological Science, 7, 181–185.
 • Ekşi, H., Erök-Özkapı, D. & Ümmet, D. (2019). Üniversite Öğrencilerinde Psikolojik Kırılganlıkla Öznel Zindelik Arasındaki İlişkide Genel Psikolojik Sağlığın Aracı Rolü, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(5) 185–190.
 • Ekşi, H., Bikeç, S. M. & Ümmet, D. (2017). Öğretmen adaylarında kendini sansürleme, psikolojik kırılganlık ve koşullu öz değer. Küreselleşen dünyada eğitim el kitabı. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Eryılmaz, A. (2013). Ergen Özne İyi-Oluşu İle Olumlu Gelecek Beklentisi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi, 24, 209-215.
 • Gilbert, P., McEwan, K., Mitra, R., Richter, A., Franks, L., Mills, A., Bellew, R. ve Gale, C. (2009). An exploration of different types of positive affect in students and patients with bipolar disorder. Clinical Neuropsychiatry, 6,135-143.
 • Hayes, J.A. (1997). What Does The Brief Symptom Inventory Measure Đn College And University Counseling Center Clients?, Journal Of Counseling Psychology, 44, 360–367.
 • Humphrey, R. & Mccarthy, P. (1998). Stress And The Contemporary Student. Higher Education Quarterly, 52, 221-242.
 • Ingram, R. E. & Price, J. M. (2010). Understanding psychopathology: The role of vulnerability. In R. E. Ingram and J. M. Price (Eds.) Vulnerability to Psychopathology: Risk across the Lifespan(pp. 3-17). New York: Guilford Press.
 • Karasar, N. (2005). Araştırmalarda Rapor Hazırlama. (13. Basım). Ankara: Nobel Yayınları.
 • Keser, A. (2006). Çağrı Merkezi Çalışanlarında İş Yükü Düzeyi İle İş Doyumu İlişkisinin Araştırılması. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 100-119.
 • Keyes, M.L.C., Smotkin, D. & Ryff, D.C. (2002). Opptimizing Well-Being: The Empirical of Two Tradition. Journal of Personality and School Psychology, 82 (6), 1007-1022.
 • Monk, E.M. & Mahmood, Z. (1999). Student Mental Health: A Pilot Study. Counselling Psychology Quarterly, 12, pp.199–210.
 • Özbek, M. F. (2008). Güven, belirsizlik ve risk alma davranışı ilişkisi: Teorik yaklaşım. Akademik Bakış, 15, 1-12.
 • Ryff, C.D. (1995). Psychological Well-Being in Adult Life. Current Directions in Psychological Science, 4 (4), 99-104.
 • Ryff, C. D. & Keyes, C. L. M. (1995). The Structure of Psychological Well-being Revisited. Journalof Personality and Social Psychology, 69, 719–727.
 • Ryff, C.D. (1989). Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 578(6), 1069-1081.
 • Sarıçam, H. (2015). Sosyal Kırılganlık Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, International Online Journal of Educational Sciences, 7(1), 190-202. Savcı, M. ve Aysan, F. (2016). Kişilik özelliklerinin öznel zindelik ve psikolojik iyi oluşa etkisi VII. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, 5-8 Mayıs 2016 Çanakkale.
 • Seligman, M. E. (2002). Positive psychology, positive prevention, and positive therapy. Handbook of PositivePsychology, (2) 3-12.
 • Satıcı, S. A. (2016). Psychological vulnerability, resilience, and subjective well-being: The mediating role of hope. Personality and Individual Differences, 102, 68-73.
 • Scanlon, A. & Lee, G. A. (2007). Theuse of the term vulnerability in acutecare: Why does it differ Sand what does it mean? Australian Journal of Advanced Nursing, 24(3), 54.
 • Sinclair, V. G. & Wallston, K. A. (1999). The development and validation of the Psychological Vulnerability Scale. Cognitive Therapy and Research, 23(2), 119-129.
 • Tatlılıoğlu, K. (2015). Üniversite öğrencilerinin aylık gelir ve harcama düzeyi ile psikolojik iyi oluşları arasındaki ilişkinin incelenmesi (Bingöl üniversitesi örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(55), 1-15.
 • Tanhan, F. (2007). Ölüm kaygısıya baş etme eğitiminin ölüm kaygısı ve psikolojik iyi olma düzeyine etkisi”. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Tezbaşaran. A. A. (1996). Likert tipi ölçek geliştirme kılavuzu. Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
 • Turan, İ., Şimşek, Ü. & & Aslan, H. (2015). “Eğitim Araştırmalarında Likert Ölçeği ve Likert-Tipi Soruların Kullanımı ve Analizi”, Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30, 186-203.
 • Yavuz, Ç. (2006) “Rehberlik ve psikolojik danışmanlık öğrencilerinde öznel iyi olma, psikiyatrik belirtiler ve bazı kişilik özellikleri: Karşılaştırmalı bir çalışma”. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Psikoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Kasim TATLILIOĞLU (Sorumlu Yazar)
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5964-4343
Türkiye

Destekleyen Kurum Yok
Teşekkür Teşekkür ederim.
Yayımlanma Tarihi 21 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 22

Kaynak Göster

APA Tatlılıoğlu, K. (2021). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN PSİKOLOJİK KIRILGANLIKLARI, PSİKOLOJİK İYİLİK HALLERİ VE SOSYAL GÜVEN VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN CİNSİYET DEĞİŞKENİNE GÖRE İNCELENMESİ . Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (22) , 359-382 . DOI: 10.29029/busbed.941346