Duyurular
12.10.2017 

1. Dergimize makale gönderecek üyelerin Orcid Numarası almaları gerekmektedir.

Orcid Numarası hakkında bilgi almak için tıklayınız!


26.10.2017 
2. Dergi ile ilgili sorularınızı dergipark sayfası üzerinden gönderiniz.

 14.12.2017 
3. Akademik Teşvik için kullanabileceğiniz "hakem raporunu" sistemden indirebilirsiniz.

Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
Uluslararası hakemli bir dergidir, bahar ve güz dönemi olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanır. Yayım dili, Türkçe, İngilizce ve Arapçadır. 

Makale son kabul tarihleri: Bahar Dönemi için Şubat ayı sonu, Güz Dönemi için Ağustos ayı sonudur. En fazla iki yazarlı makaleler kabul edilebilir.

Makalelerin Yayımlanmasını Engelleyen Önemli Hususlar!

1. Editörler Kurulunun uygun görmediği,

2. Yazar ORCID tahsis numarası olmayan,

3. Dergi yazım kurallarına göre hazırlanmamış,

4. İki yazardan fazla yazarı olan,

5. Türkçe, İngilizce ya da duruma göre Arapça özeti olmayan veya düzgün hazırlanmayan,

6. Zorunlu haller dışında, klasik sayfa altı dipnot sistemi kullanılan,

7. Editörler Kurulu’nun özel kararı dışında, yazarın yılda bir makale sayısını aşan,

8. Sayfa altı, iç kısmı veya dosya adında yazar adı bulunan,

9. Editör ön incelemesinde içerik, düzen, kaynak, değerlendirme, yöntem, dil vs. bakımından yetersiz  görülen,

10. Editörler Kurulu’nun özel kararı dışında, 8 sayfadan az, 30 sayfadan fazla olan,

11. Derginin basım ve yayım sürecine girmesine kadar değerlendirme süreci tamamlanamayan,

12. Derginin ilgili sayı kapasitesini aşan makaleler değerlendirmeye alınmaz/yayımlanmaz.


On dördüncü sayımızla daha iyiyiz…
Sürekli değişim ve gelişim eşyanın tabiatında var. Girdiğimiz süreç, Dergimizin daha iyiye gitmesini zorunlu kılıyor. On dördüncü sayımızda da olumlu değişimleri yansıtmak istiyoruz. Özellikle son sayılarımızın, daha kaliteli bir dergi olarak yayımlanmasını sağlamaya gayret ettik. Uluslararası alan indeksli bir dergi olarak On ikinci sayımızdan itibaren güz dönemi için ağustos ayı sonunu; bahar dönemi için şubat ayı sonunu makale son kabul tarihleri olarak belirledik. Makale geliş ve kabul tarihlerini ilan etmek suretiyle sayımızı çıkarma imkânı bulduk. Dipnot sistemini kaldırarak dergi yazım kurallarını yeniden düzenledik. Metin içinde kaynakların gösterildiği uluslararası APA sistemini esas aldık. Yenilenmiş Türkçe yazım kurallarını, İngilizce ve Arapça çevirileri ile birlikte dergimize ekledik ve web sayfasında ilan ettik. 

Bundan sonrası için de bazı zorunlu kriterlerimiz ve uygulamalarımız olacaktır. Bu kabilden olmak üzere yazım kurallarına Makalelerin yayımlanmasını engelleyen önemli hususlar başlığı eklenmiştir. Ayrıca Yazım Kuraları güncellenmiştir. Makalelere yazar adları ve akademik adresleri dışında uluslararası DOI numarası ve yine uluslar arası geçerliliği olan DergiPark yazar ORCID ID numarasının eklenmesi; bir yazarın yılda bir makalesinin yayımlanabilmesi; bazı özel şartlar haricinde, makalelerin en az sekiz ve en çok otuz sayfa ile sınırlandırılması ve DOI numarası gibi esaslar bunlar arasındadır.

Dergimiz, birkaç yıldan beri ASOS ve EBSCO alan indeksleri tarafından taranmakta idi. Bu arada Google Scholar, İSAM ve ve Acarindex gibi index merkezlerince tarama listesine alınmıştı. 2017 yılı bahar döneminde yayımlanan on üçüncü sayımızdan itibaren DergiPark tarafından yayımlanmaya başlanmıştır. Güz döneminden itibaren ve yine DergiPark üzerinden uluslararası DOI numarası ile yayımlanacaktır. Aynı sayıdan itibaren Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBİAD), tarafından dizinlenmeye başlanmıştır. TÜBİTAK-ULAKBİM tarafından dizini yapılan bir dergi olması yönündeki başvurumuz onaylanmış; bir yıllık takip-geçiş sürecinin ardından, 2016 yılında yayımlanan 11. sayısından itibaren TR dizini yapılan bir dergi olarak kabul edilmiştir. Bu açıdan şimdiye kadar planlarımıza ulaşmış olduk. Bundan sonra da yeni uluslararası indeksler tarafından taranması için çalışmalarımız devam edecektir. Dergimiz, DergiPark üzerinden yayımlanmakla beraber, basılı olarak da okuyucuya ulaştırılmaktadır. Geldiğimiz seviye elbette son çizgi değildir ve daha yapılabilecek pek çok şey vardır. Beklentilerin üzerinde talep ve ilgi çekmesi bizleri zorlamış, ancak Cenap Şahabeddin’in “gündüz kandilini hazırlamayan gece karanlığa hazır demektir” ifadesinde yerini bulan düşüncesiyle karanlığa bir mum yakmak kabilinden çalışmalarımızı arttırmak bakımından daha teşvik edici olmuştur. Bu vesileyle emeği geçenlere bir daha teşekkürlerimi sunuyor Dergimizin insanlığa ve bilime katkıda bulunmasını temenni ediyorum.

Editör
Doç. Dr. Yaşar BAŞ